Posts

RIO i Hammerfest

Den 10. oktober arrangerte Hammerfest kommune og RIO en fagdag om rus og psykisk helse.  Dagen begynte med to timer med innledninger fra RIO i kommunestyresalen for kultur- omsorg og undervisningsutvalget.

Først ut var informasjonsansvarlig i RIO, Kenneth Arctander, som snakket om hvordan kommune og stat best kan legge til rette for å møte rusavhengige. Han pekte på på integrering av tjenester, fra skadereduserende tiltak til rehabilitering med varig rusfrihet som mål. Varige gode relasjoner må stå i front når man tenker behandling av en gruppe som ofte karakteriseres av brutte og svake relasjoner.

Asbjørn Larsen fra RIO holdt deretter et innlegg om pakkeforløp og hva dette ville kunne bety for personer med rusavhengighet. I det store og det hele er pakkeforløp et viktig bidrag i og med at det gir en del rettigheter og legger til rette for involvering av brukerne i prosessen med å få den behandlingen man trenger. Larsen mente at spesialisthelsetjenesten ikke burde godta å skrive ut pasienter med mindre det foreligger et tilbud om meningsfull aktivitet og trygg bolig.

Begge innlederne snakket om viktigheten av integrerte ettervern.

Deretter fulgte en workshop sammen med Hammerfest kommune der kriminalomsorgen, Husbanken, rus- og psykiatritjenesten, NAV, VGS, Marinord, og støttekontaktkoordinator, fag- og forvaltning, Pasientombudet, ergo/fysioterapitjenesten, Gym1, Arbeiderpartiet og LMS var representert. Workshopen handlet om tiltaksutvikling for Hammerfest. Her deltok også personen som har bidratt sterkt til arrangeringen av dagen, Tom-Kristian Tommen Hermo fra RIO. Jan Tore Rasvik (RIO) var også med. I workshopen tok RIO til orde for at Hammerfest kommune etablerer halvveishus for personer som kommer ut av døgnbehandling eller fengsel, slik at de har et trygt og bra sted å bo etter utskrivelse.

Vi har trua på Hammerfest kommune og stiller oss til disposisjon for å utvikle tiltaksapparatet deres til det beste for brukerne. 

Hedret Monica med «krus mot rus»

Sakset fra Altaposten.no 6.4.2017

Hammerfestingen Tom-Kristian Hermo jobber utrettelig for et brukerråd for psykiatri og rus også i Alta. Han og Monica Nielsen er partikolleger (Ap), men «Tommen» sier han aldri ville tildelt det eksklusive kruset hvis Monica kjedet seg på møtet.

– Hun tok åpent og ærlig i mot oss. Hun virket helt seriøst interessert. Jeg tror Monica vil bruke sin politiske innflytelse til å få opp et kommunalt brukerråd for psykiatri og rus i Alta. Kanskje også et brukerråd for NAV, sier RIO-representanten for Vest-Finnmark.

Merete Hammari Haddal var invitert med til møtet mandag 4. april, hun er fra Mental Helse Alta.

– Vi hadde et informativt møte. Hyggelig at kommunen fikk kruset, sier Monica Nielsen.

Ordføreren berømmer også Haddal for hennes innsats for å få opp Mental Helse i Alta.

Ser på løsninger

– Vil du jobbe for et slikt brukerråd som Hermo etterlyser?

– Dette er et viktig tema, og vi skal drøfte det i ledermøte etter påske, sier Nielsen.

– Vi ser at det er en ordning som fungerer godt andre steder. Om Alta går for denne løsningen, vil bli avklart gjennom ordinær politisk prosess, sier Nielsen, som sier hun for tiden innhenter informasjon om hvilke erfaringer andre kommuner har gjort seg på de ulike ordningene.

– Ordningen Hammerfest igangsetter, tror jeg er en god måte å organisere dette på, sier hun.

– Ærlig talt ønsker jeg at Monica Nielsen skal bli en beskytter for oss, en pådriver for tiltak som er rus- og psykiatrirelaterte, sier Hermo, som er svært glad for at Hammerfest nå får sitt brukerråd i juni, kanskje også et tilsvarende for NAV, sier han.

Vi henger etter

– Det betyr at Hammerfest ligger foran Alta?

– Ikke mye. Vi er nok heller like dårlige. Det vil vi gjøre noe med, sier brukerrepresentanten, som sier han nå også skal bidra under revisjonen av psykiatri- og rusplanen for Alta kommune.

– Hele Finnmark ligger etter resten av landet på området. Det er ikke et altaproblem eller et hammerfestproblem, sier Hermo, som sier at RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon stiftet i 1996. Formålet er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får en tilrettelagt vei til et aktivt og konstruktivt liv. RIO mener dette best kan skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Stadig mer viktig

– Jeg har en drøm om å få nettverk og brukerråd på plass over hele Vest-Finnmark. Når man vet hva andre har, kan man også lettere be om hjelp, sier den tidligere rusmisbrukeren, i dag lokalpolitiker og ildsjel. Han ønsker seg et utvidet kollegium, og ber tidligere brukere vurdere å ta kontakt, og kanskje bli frivillig RIO-representant for Alta.

– Brukermedvirkning blir bare mer og mer viktig. Alle har en sjanse til å komme tilbake, sier Hermo.