Rio

Blogg

STANS NEDLEGGINGEN AV ROP-POSTEN, KJERKOL

Cathrine Frederich, styreleder RIO Vestland 

Lovordene var mange og gleden stor i januar i år da ROP-posten (Post for Rus- og Psykiske lidelser) åpnet for å ta imot de første pasientene. Etter mange år med planlegging har det omsider blitt bygget opp et viktig tilbud til pasienter med samtidig rus- og psykiske lidelser og deres pårørende. ROP-posten består av døgnbehandling og poliklinisk oppfølging, samt råd og veiledning til øvrig hjelpeapparat. Ansatte på ROP-posten skulle også være representert i alle ROP-forløp som er opprettet i Helse Bergen for å kvalitetssikre oppfølgingen til pasientene. ROP-posten åpnet i første omgang med 8 senger og skulle etter planen utvides.  

ÅR UTEN ET REELT TILBUD 

Før ROP-posten ble opprettet hadde ikke disse pasientene i realiteten et tilbud innenfor verken tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) eller psykisk helsevern (PHV). Pasientene blir gjerne vurdert som «ikke behandlingsdyktige» i TSB dersom man har en alvorlig psykisk lidelse, og «ikke behandlingsdyktig» i PHV dersom man bruker rusmidler. På grunn av dette faller pasientene ut av tilbudene som finnes.  

Ifølge pasientrettighetsloven har alle rett på behandling for sin psykiske helse og for sine rusproblemer. Allikevel kommer spesialist- og kommunehelsetjenestene unna med å ekskludere ROP-pasienter fra tjenester enten på grunn av at de er rusavhengig eller fordi de har en psykisk lidelse. Det var dette ROP-posten ble etablert for å ordne opp i. Endelig skulle pasientene få et tilbud bestående av mer enn bare en ansvarsgruppe som bruker tiden på å krangle om hvem som må ta ansvar for pasienten. 

BYGGER OPP TILLIT OG KASTER DEM UT DØREN 

ROP-posten har vært en uvurderlig støtte i mange liv allerede. Den har gitt trygghet og håp om en bedre framtid til pasienter og pårørende. Med opprettelsen ble det skapt tillit og det ble åpnet behandlingsrelasjoner for pasientene. Men nå, som disse pasientene endelig har fått følelsen av hvordan det er å bli tatt på alvor og bli sett, rives denne tryggheten vekk og behandlingen avsluttes. Pasientene som nå endelig har fått kjenne at noen satser på dem og at de er verdt å hjelpe, vil nå kjenne på det motsatte.  

Dette er pasienter som ofte har et svært anstrengt forhold til helsevesenet, og som det tar lang tid å bygge opp tilliten til. Det anstrengte forholdet har både bakgrunn i de psykiske lidelsene, men er også grunnet gjentatte svik fra helsetjenestene. Svikene skjer ved at det brukes mye tid og ressurser på å motivere ROP-pasienter til å søke behandling, men når de endelig er klar, får de avslag etter avslag på helt grunnleggende rettigheter. 

Så nå, etter at Avdeling for rusmedisin og psykisk helsevern har behandlet pasientene som kasteballer i mange år, skal de altså spenne bena under dem midt i et behandlingsforløp.  

Når pasientene skrives ut fra ROP-posten sendes de tilbake til kommunen, som heller ikke har et adekvat tilbud til pasientene. For denne pasientgruppen er det svært viktig med en tilrettelagt og trygg bolig, men flere har ikke tilbud om bosted ved utskrivelse. De midlertidige boligene er allerede fulle, og det er lang kø for å komme inn i kommunal og tilrettelagt bolig.

Det kommer til å kreve massive ressurser å følge opp disse pasientene i etterkant og det kan virke som at man ikke har evnet å se langtidsperspektivet i de samfunnsøkonomiske konsekvensene dette kommer til å få. Det å ha ROP-posten åpen er samfunnsøkonomisk besparende ved at man vil kunne gi rett hjelp, til rett tid. 

STOPP NEDLEGGELSEN 

Pasientsikkerheten for denne pasientgruppen må ivaretas og prioriteres ved å opprettholde ROP-posten i Bergen. Derfor ber vi politikerne om å vurdere nøye hvilke ringvirkninger en nedleggelse vil ha for pasientene, pårørende og samfunnet for øvrig. ROP-posten er et nødvendig og grunnleggende tilbud som det er stort behov for. 

Staten har det overordnede ansvaret for at menneskerettighetene til borgerne ivaretas. Dette innebærer at staten skal sørge for at pasienter har rett til den høyest oppnåelige psykiske og fysiske helsen. Derfor ber vi nå helseminister Ingvild Kjerkol om å stanse nedleggingen av ROP-posten og sørge for at ROP-pasientene får oppfylt menneskerettighetene sine.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *