Om oss

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

 

Ansatte

 

 

 

Årsrapporter

Vedtekter

RIO er en selvstendig, partipolitisk og religiøst uavhengig brukerorganisasjon.

§ 1 Formål

RIO skal bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet.

§ 2 Visjon

At alle med rusproblemer får de tjenestene de trenger når de trenger dem.

§ 3 Årsmøtet

Årsmøtet er organisasjonens øverste myndighet og velger styret. Innkalling og sakspapirer til årsmøtene skal legges ut på internt kommunikasjonsforum i god tid.

§ 4 Styret

Styret består av styreleder og fire styremedlemmer, samt to vararepresentanter. De fem personene i styret velges for to år av gangen slik at det annethvert år velges to eller tre medlemmer. To varamedlemmer velges for ett år av gangen. Det kreves minst 50 % fremmøte for at vedtak har gyldighet. Det kan innkalles til ekstraordinært styremøte dersom 2/3 av styret ønsker dette. Alle vedtak unntatt vedtektsendringer avgjøres ved simpelt flertall.

§ 5 Administrasjon

Administrasjonen er ansvarlig for organisasjonens økonomi og drift. Alle tilskudd skal overføres organisasjonens driftskonto. Lokale midler skal gå til lokale representanters arbeid. Alle søknader om midler skal ha daglig leders godkjennelse.

§ 6 Representanter

Alle representanter er underlagt daglig leder og har rapporteringsplikt til administrasjonen. RIOs representanter må være ferdig med sitt rusmisbruk.

§ 7 Konflikthåndtering

Ved eventuelle interne konflikter skal disse løses mellom involverte parter. Om partene ikke klarer å løse konflikten på egen hånd skal daglig leder trekkes inn.

§ 8 Bruk av rusmidler

Aktiviteter og representasjoner i regi av RIO skal være frie for bruk av rusmidler. I tillegg forventes det av aktive i RIO at de utviser generelt måtehold og edruelig oppførsel.

§ 9 Nedleggelse og vedtektsendringer

Bare styret kan nedlegge RIO eller endre vedtekter. Et slikt vedtak krever 3/4 flertall på to styremøter med minimum 3 måneders mellom. Ved nedleggelse skal midlene RIO disponerer gå til interesseorganisasjonens formål.

§ 10 Utestenging

Ved brudd på eller motarbeidelse av RIOs vedtekter kan representanter utestenges midlertidig eller på livstid.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss