Konkrete forslag til problemet med at ruspasienter skrives ut

De regionale helseforetakene, KS, profesjonsforbund, brukerorganisasjoner og ideell sektor må samarbeide for å sikre ruspasienters nødvendige behandling.

RIO, Fellesorganisasjonen (FO), Medvandrerne, Fossumkollektivet og Akt Kompetanse har sendt et brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie med konkrete forslag til hvordan sikre ruspasienter i en tid der helsevesenet er presset. Brevet kan lastes ned her.

Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger der det pekes på at det må vies økt oppmerksomhet til ruspasienter ved utskrivelser, og at omdisponering av helsepersonell vil kunne medføre problemer for denne gruppen.

Etter gjentatte varsler fra fagpersoner og brukere om at ruspasienter skrives ut fra spesialistbehandling for at helsepersonell skal kunne omdisponeres til å ta seg av Korona-pasienter, er vi meget bekymret for situasjonen for disse pasientene hva gjelder overdose- og selvmordsrisiko, og smittefare.

Derfor presenterer vi tre konkrete forslag til Helse- og omsorgsminister, Bent Høie:

  1. Helseforetakene stanser utskrivelser fra elektiv behandling der det ikke er et forsvarlig tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste
  2. De regionale helseforetakene (RHF) lemper på krav om kompetansetetthet hos HF, private og ideelle avtaleparter som kan sikre pasienter elektiv behandling
  3. RHF-ene og KS ser sammen med profesjonsforbund, brukerorganisasjoner og ideell sektor hvordan hvordan helsepersonell kan erstattes med sosialfaglig personell for å frigjøre ressurser til Korona-pasienter
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss