Rio

Blogg

Høringssvar på notat om prioritering av helsehjelp i Norge under Covid-19 epidemien

Helsedirektoratet har bedt om høringsinnspill på et notat som skal støtte prioriteringsbeslutninger i helse- og omsorgstjenesten under Covid-19 epidemien. Direktoratet anslår at helsetjenesten vil bli utfordret på kapasitet med mange sykehusinnleggelser der mange av disse vil være alvorlig syke, samtidig som befolkningen har vanlige helseutfordringer som før. I tillegg gjør sykdomsbildet ved Covid-19 flere typer behandling komplisert i og med at det også i helsetjenestene skal unngås sosial kontakt for å begrense smitte. 

Last ned høringssvaret vårt her.

Helsedirektoratet har hatt dialog og fått gode innspill fra sektoren, der ledere i helsetjenesten, fagpersoner med kompetanse innen prioritering, relevante etater og profesjonsforeninger har bidratt. Vi ber om at brukerorganisasjoner i større blir inkludert fremover.

Ifølge Nasjonal beredskapsplan, i tråd med regjeringens pandemiplan, kan helse- og omsorgstjenestene prioritere utøvend helsepersonell ved ressursknapphet i spesielle situasjoner. Vi støtter Helsedirektoratets syn at opplevelse av ekstra sårbarhet, selvmordsproblematikk og psykoseutvikling kan trigges i en krisetid slik som nå. Vi er enige i at barn av psykisk syke og personer med rusutfordringer må ivaretas, at lavterskeltilbud opprettholdes og at det gis tilbud til de mest sårbare personene.

Vi er ikke enige i at planlagte innleggelser og dagbehandling bør opphøre. Som direktoratet skriver, vil dette påvirke kommunale tjenester. Kommunikasjon mellom nivåene, slik direktoratet anbefaler, vil trolig ikke avhjelpe dette. Vi ser også at kommunale tjenester reduseres og at en del tjenester stenger eller begrenses på grunn av smittefare.

Mange rusavhengige er i en alvorlig situasjon som fører til planlagt behandling, og flere av disse har nå varslet oss om utskrivinger mot sin vilje fra spesialisthelsetjenesten. Ideelle og private tjenester informerer samtidig om at de ønsker å ta en større del av pasientene om de regionale helseforetakene midlertidig lemper på krav om kompetansetetthet. Brukerorganisasjoner, erfaringskonsulenter, og sosialarbeidere ønsker å bidra til å sikre drift av rusbehandlingen og kan ta oppgaver for å sikre omdisponering av medisinskfaglig personell i en krevende tid som nå.

Vi ber samtidig om at terskelen for substitusjonsbehandling senkes betraktelig slik at personer slipper å oppsøke miljøer som eksponerer dem for smitte.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *