Rio

Blogg

RIO sitt innspill til regjeringens arbeid under FNs narkotikakommisjon.

Vedlagt er Kenneth Arctanders innlegg på dialogmøtet før 66. narkotikakommisjon. Møtet ble ledet av statssekretær Ellen Rønning-Arnesen, ved Helse- og omsorgsdepartementet.

Innspill til Helse- og omsorgsdepartementets dialogmøte før 66. narkotikakommisjonen 2023

Først vil jeg takke for invitasjonen til dette dialogmøtet om Norges bidrag til narkotikakommisjonen 2023.

RIO har vært engasjert i prosessen frem mot UNGASS i 2016, deltatt på CND siden 2015; sist i 2020 med fremleggelse av Rusreformutvalgets forslag, til positive reaksjoner fra aktører som FNs høykommissær for menneskerettigheter, EMCDDA og Verdens Helseorganisasjon

Norge bør bygge på intensjonen i FNs sluttdokument fra 2016 som en viktig konsensus, og som er i tråd med regjeringens politikk.

Samtidig, bør Norge vektlegge behovet for utvikling når det kommer til evidensbasert forebygging, skadereduksjon, og finansiering av behandling.

Videre, at straff for narkotikaovertredelser må være proporsjonale, at dødsstraff avskaffes, og at narkotikakontrollpolitikken forankres i menneskerettighetene.

For oss, betyr dette blant annet at personer har rett til tilgang til helse, og et vern mot diskriminering, tortur og nedverdigende behandling.

Selv er jeg spent på årets CND, med en verden som skarpere deles opp i små verdener, og der det fremstår utfordrende for medlemslandene å snakke sammen, framfor om og til hverandre.

Viktige samarbeid på ulike felter risikeres stanset, noe man bør jobbe for å unngå, for å sørge for vanlige borgeres rett til helse, herunder også beskytte befolkningen mot smitte og uhelse, som vil være viktig for generasjoner som kommer etter oss.

Samtidig som det er en stor konflikt i verden med stor menneskelig lidelse, er det viktig at Norge bidrar til at ikke annen lidelse som vi kan gjøre noe med, blir glemt.

For å repetere RIOs syn fra tidligere innspillsmøter, så bør Norge stå opp for, i tråd med internasjonal konsensus, medlemslandenes fleksibilitet til å utvikle egen narkotikapolitikk med henhold til nasjonale prinsipper om helse og velferd, og støtter opp om revisjon og opphevelse av lover som diskriminerer personer som bruker ulovlige rusmidler.

Samtidig som Norge har mislykkes i å vedta avkriminalisering, er det viktig at Norge fortsatt støtter opp om medlemsland som går i denne retningen, innenfor rammeverket av allment aksepterte tolkninger av narkotikakontroll-konvensjonene.

Norge har de siste årene gjort endringer, og beveget seg i en retning som regjeringen kan kommunisere:

For det første, at Norge inkluderer sivilsamfunnet i utviklingen av nasjonal og internasjonal politikk.

For det andre, at brukermedvirkning i politikk- og tjenesteutvikling promoteres.

For det tredje, at diskriminerende lovverk revideres, når det vurderes som i strid med menneskerettighetene.

For det fjerde, at investeringer i hjelp og støtte kan bidra til samfunnsøkonomisk gevinst for medlemslandene.

For det femte, vise til viktige erfaringer Norge har hatt med å legge opp til debatt, og inkludering av sivilsamfunnsaktører, og institusjoner som NIM, uavhengig om disse utfordrer myndighetenes politikk.

 

Kenneth Arctander Johansen

Daglig leder,
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *