Rio

Blogg

Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk ved Nordlandssykehuset

RIO er meget bekymret over at at Nordlandssykehuset styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk. Psykisk helse og rusklinikken kan miste 18,7 årsverk. I somatikken vurderes nedtak av en hel av to stillinger i Preste- og samtaletjenesten. Vi i RIO er bekymret for at begge disse forslagene er nedbemanning som rammer vår pasientgruppe hardt. Årsaken til kuttene kan du lese om ved å følge denne linken:

Styrer mot en nedbemanning på 257 årsverk – Nyheter, Jobb og utdanning, Spesialisthelsetjeneste, Politikk og økonomi – Dagens Medisin

Vår bekymring handler i stor grad om hvorvidt kuttene rammer den pasientnære behandlingen. Vi står midt i en pandemi som hittil har rammet befolkningen hardt på mange områder. Psykisk helse og rus er av mange trukket frem som områder innen helsetjenesten som kanskje burde bygges opp, heller enn å nedbemannes ytterligere.

Regjeringen satte i mars 2021 ned en ekstern ekspertgruppe som skulle sammenstille tilgjengelig kunnskap om de konsekvensen koronapandemien har hatt for folks livskvalitet, psykiske helse og bruk av rusmidler. Gruppen skulle også vurdere konsekvenser av pandemien for tjenestetilbudet i helse- og omsorgstjenestene til befolkningen, og foreslå tiltak for å møte de aktuelle utfordringene. Ekspertgruppen begynte sitt arbeid 9. mars 2021 og leverer med dette endelig rapport 30. april.

Rapporten heter «Livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under Covid-19-pandemien», og kan leses i sin helhet gjennom å følge denne linken:

https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05d17bfdb4fb28/rapport-fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk.pdf

Fra rapporten kan vi blant annet lese at

Basert på litteraturgjennomgangen peker Eien og Ringen på følgende grupper som spesielt utsatte for psykiske reaksjoner:

  • Smittede og syke
  • Pårørende til syke
  • Mennesker i risikosone for alvorlig infeksjon, spesielt eldre
  • Mennesker i karantene
  • Mennesker med psykiske lidelser
  • Migranter, mennesker uten fast bopel
  • Helsepersonell med vedvarende omfattende eksponering for pasienter med smitte

I tillegg mener forfatterne at det kan være grunn til å være særlig oppmerksomme på barn og rusavhengige.

Dette er trist og på grensen til en krise, og RIO er bekymret for tilbudene pasientene står igjen med ved Nordlandssykehuset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *