Rio

Blogg

Ikke kutt i rettshjelpstiltak!

Her kan dere se høringen

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en av flere brukerorganisasjoner på rusfeltet, Vi jobber for at flest mulig folk med rusproblemer skal få best mulig hjelp for problemene sine.

Vi reagerer på budsjettforslaget for 2018. Vi er bekymret for at viktige tiltak for oppfølging av rusavhengige, og tiltak for å styrke rettssikkerheten til sårbare grupper foreslås kuttet.

Stiftelsen Retretten og Wayback, tjenester som bistår straffedømte, er foreslått kastet i budsjettforslaget. Nå gikk riktignok Statsministeren ut og sa dette var uakseptabelt. Men kuttene i justis bekymrer oss. Og det burde de når de bekymrer statsministeren også. Hvordan klarer man å gjøre sånne arbeidsuhell?

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å kutte støtten til de gratis rettshjelpstiltakene med 13 millioner kroner. Jussbuss, JURK (Juridisk rådgivning for kvinner) og Jussformidlingen er foreslått kuttet. Gatejuristen at de kan bli nødt til å legge ned Barnas Jurist og Gatas økonom.

Budsjettforslaget bygger opp under økende sosiale ulikheter, også for barn -noe som vi vet forverrer rusavhengighet i et samfunn.

Lederen for narkotikaforebygging og helsefag ved FN-kontoret, Professor Gilberto Gerra, publiserte en studie i 2016 som påviser sammenheng mellom negative erfaringer i barndommen og avhengighet til sigaretter i voksen alder.

Total score på omsorgssvikt og psykiatriske symptomer samt hormon- og kortisolverdier var høyere blant røykere; dette sammenfaller med tidligere studier som viste sammenheng mellom stresshormoner, og avhengighet til kokain og heroin. Mennesker som har hatt vanskelige oppvekstforhold er altså fysisk disponert for avhengighet. Og omsorgssvikt rammer disproporsjonalt ut fra klasse. I NOVA rapporten ‘Vold og overgrep mot barn og unge’, finner vi sammenhenger mellom dårlig familieøkonomi, rus, og vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuelle overgrep. NRK avslørte i 2016 at politiet hadde bøtelagt rusavhengige for 48 millioner kroner på fem år. I sosiale medier forsvarte NNPF-lederen dette med at en del av disse bøtene er ilagt for brudd på politiloven. Politiets praksis med bortvisning av narkomane med politilovens §7, betyr at man kan bortvises fra det offentlige rom, helt etter politiets forgodtbefinnende. Følger man ikke pålegget, blir man bøtelagt. Klarer man ikke betjene bøtene, må man sone, og soninger forbindes med høy overdosedødelighet etter løslatelse, noe SERAF nylig avslørte. Her mener jeg både rettssikkerhetsprinsipper og menneskerettsprinsipper om å bidra til best mulig oppnåelig helse blir utfordret.

Tiltak som ivaretar rettssikkerheten til sårbare grupper som barn, kvinner og rusavhengige, og som følger opp straffedømte og tar sikte på sosial integrering, er avgjørende for å motvirke sosial ulikhet og rusmisbruk. Komiteen må reagere på de unødvendige kuttene fra regjeringen

Kenneth Arctander Johansen

for RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

3.11.2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *