Rio

Blogg

Høring på statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen

RIO har ønsket opptrappingsplanen for rusfeltet velkommen. Vi verdsetter at den har tatt sikte på å prioritere ettervern og oppfølging av personer som har vært i rusbehandling eller fengsel. Ettervern er avgjørende for at personer med rusproblemer skal lykkes etter slike institusjonsopphold. Derfor er vi glade for at regjeringen tar sikte på å følge opp stortingsvedtaket om oppfølging for personer som har vært i behandling, i oppdragsdokument til regionale helseforetak og pakkeforløp hos Helsedirektoratet.

Personer som har gjennomført langtids døgnbehandling må ikke overlates til seg selv, men motta et sammenhengende tilbud, med kontinuitet i sosiale relasjoner som ikke ‘slipper’ personen før han eller hun er klar til å stå på egne ben i samfunnet. Tilbydere av langtids døgnbehandling må i større grad gis ansvar for, og mulighet til, å tilby oppfølging etter avsluttet døgnopphold. De tilbyderne som i dag har bygget opp lignende modeller kan vise til gode resultater for brukerne.

Derfor er det vårt ønske at komiteen følger opp at dette tydeliggjøres i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2019. Vi ber om at noe av den vedtatt høyere veksten i TSB enn somatikk (den gylne regelen) skjer på dette området fremfor at det kun legges opp til vekst i poliklinisk aktivitet innenfor helseforetakene. Tilbydere kan i tillegg gis mulighet til å allokere ressurser innenfor rammeavtalene sine for å svare til behovet om oppfølging etter døgnbehandling.

Så er vi kritiske til det som ser ut som en redusert opptrapping i kommunal satsing der det for 2019 er foreslått 281 millioner kroner, hvorav 200 millioner er frie midler. Gitt en noe svak vekst i kommunesektoren for 2019 samt at midlene ikke er øremerkede, er vi bekymret for at dette fører til at kommunene prioriterer å bruke midlene på andre ting enn rustiltak. Telemarksforskning og Sintef har pekt på at dette har skjedd tidligere. Dersom regjeringen vil treffe målene om opptrapping tilsvarende 2,4 milliarder kroner burde de enten øke tilskuddet for 2019 eller de må bevilge inntil 600 millioner kroner for 2020.

Det er bekymringsverdig at selv om Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) sitt tilskudd videreføres, er det ikke gjort noe for å dekke opp for tilskuddet på 10 millioner kroner fra Forskningsrådet som bortfaller i 2019. Vi tar utgangspunkt i at komiteen vil ha en kunnskapsbasert ruspolitikk. Da kan vi ikke kutte i en så viktig kunnskapskilde på rusfeltet.

Det legges opp til samme tilskudd til overdosestrategien for 2019, som 2018. Vi mener dette tilskuddet må økes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *