Posts

RIO-debatten ‘Lar under lupen’, en suksess.

RIO-debatten var ledet av Kenneth Arctander og Asbjørn Larsen og fulgte sitt vanlige format med et fagsymposium etterfulgt av en politisk debatt. Du kan se hele eventet her.

Dagen ble åpnet med et innlegg av statssekretær for Helse- og Omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke. Foto: Katrine Lunke, Apeland.

Innlederne i symposiumet vårt var professor Thomas Clausen, leder ved Senter for Rus- og Avhengighetsforskning (Seraf), Tommy Huseby, spesialrådgiver for KoRus-Øst, Ronny Bjørnestad, daglig leder for proLAR-nett og  Lars Tanum, seksjonssjef ved FoU-avdeling for psykisk helsevern på A-hus.

Kompleksiteten i LAR ble tydelig for oss alle. Husebye ba oss blant annet om ikke å glemme R’en i LAR og at tiltaksapparatene i kommunene måtte istandsettes til å ivareta dette behovet hos brukerne. Bjørnestad kritiserte LAR for ikke å være fleksible nok for pasientene når det kom til valg av medisiner. Tanum slo et slag for depotmedisiner og langtidsvirkende buprenorfin, mens Clausen ga oss en gjennomgang av historien til LAR og advarte mot en økende dødelighet forbundet med legemiddel-opioider. Asbjørn Larsen fra RIO brukte anledningen til å si at det vil være mange positive konsekvenser av å ta ibruk langtidsvirkende buprenorfin. Blant annet vil flere pasienter kunne slippe henteordninger og problemer og stress man kan erfare dersom man ikke kommer og henter legemidlene tidsnok en fredag for eksempel.

Fv: Tommy Husebye, Ronny Bjørnestad, Lars Tanum, Thomas Clausen, Maria Jahrmann Bjerke. Foto: Katrine Lunke, Apeland

I panelet deltok Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson for SV på Stortinget og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité, Seher Aydar fra Partiet Rødt og 1. vara for Bjørnar Moxnes på Stortinget, og Torill Eidsheim, medlem av Stortingets helse- og omsorgskomité for Høyre. I tillegg til politikerne deltok også lege Sverre Eika, professor emeritus Helge Waal, og Ronny Bjørnestad. Her ble både L’en og R’en i LAR diskutert. Øremerking av kommunale midler ble satt opp mot lokalt selvstyre og Sangtarash (SV) hevdet blant annet at det å øremerke midler til svake grupper ikke går utover kommunalt selvstyre. 

Eika og Waal fortsatte sin flammende diskusjon om liberal versus restriktiv forskrivning av legemidler til rusavhengige. Dette kan du lese mer om her og her.

Fv: Asbjørn Larsen, Kenneth Arctander, Sheida Sangtarash, Ronny Bjørnestad, Seher Aydar, Sverre Eika, Torill Eidsheim, Helge Waal.

Vi takker for en lærerik dag og ser frem til neste RIO-debatten.

RIO-debatten ble arrangert i samarbeid med Camurus AB.

Om LAR-barna

Den siste tiden har det vært satt et særlig fokus på barn som fødes med abstinenser. Mange av disse fødes av mødre som er i LAR og mottar substitusjonsbehandling, enten med metadon eller buprenorfin. Flere faglige instanser har vært kritiske til praksisen med å trappe opp gravide LAR-pasienter.

Barnelegeforeningen skrev til Helsedirektoratet og Barneombudet følgende i 2014:

«Vi mener at vi har nok kunnskap og erfaring i dag til å hevde at LAR-medikamenter under graviditeten innebærer en betydelig risiko for skade på fosterhjernen, med senere dysfunksjon hos barnet til følge, og at dette kan medføre store omkostninger både for den enkelte og for samfunnet som helhet.»

Barnelege og barneombud, Anne Lindboe, til VG 18.01.2016:

«Helsedirektoratet står og ser på at barn påføres sterke smerter. De nyfødte barna skjelver av abstinenser, så de får gnagsår. De takler ikke berøring, og sliter med amming. I tillegg får en del senskader, som synsskader og motoriske utfordringer.»

RIO mener:

  • Hensynet til barnets beste veier alltid tyngst
  • Vi trenger mer kunnskap om graviditet og LAR
  • LAR-pasienter skal alltid tilbys gratis langtidsvirkende prevensjon ved oppstart i LAR
  • Opioidavhengige, inkludert LAR-pasienter, skal gis et fullverdig og faglig forsvarlig «ut av LAR» tilbud ved graviditet
  • Retningslinjene for gravide i LAR må revideres
  • Det må utarbeides regionale retningslinjer som sørger for at LAR-pasienter får den oppfølgingen og kunnskapen de trenger om graviditet i LAR

 

Vi noterer oss at det stort sett er enighet om dette blant ulike instanser og på tvers av politiske partier, uten at dette har resultert i en god nok praksis. LAR-pasienter får ikke god nok informasjon og gravide frarådes gjerne å trappe ned om de ønsker dette, og de trappes tidvis heller opp på bl.a. metadon. Dette er med på å svekke legitimiteten til LAR, og vi er bekymret for fremtiden til en del av disse barna. Derfor ber vi om rask handling fra Helse- og Omsorgs departementet, og en tydelig formulering i den kommende opptrappingsplanen for rusfeltet 2016-2020.