Posts

Høring om handlingsplan mot hepatitt C

“RIO støtter representantforslaget om en handlingsplan og vi støtter intensjonen bak representantforslaget som er å eliminere hepatitt C i tråd med WHO-målene for bekjempelse av virale hepatitter.

Hepatitt C er en allmenfarlig og smittsom sykdom. Men i motsetning til andre slike sykdommer blir pasienters tilgang til behandling begrenset for å redusere kostnader. Konsekvensen av dette er at kun de som har utviklet leverskade får tilgang til ny behandling.

Smitte av sykdommen er stort sett knyttet til injeksjon av rusmidler. Trolig ligger noe av forklaringen på hvorfor dette forbigås i stillhet her. RIO mener man må behandle nok pasienter med gode medisiner på et tidlig stadium sånn at man klarer å bryte spredningskurven og forhindre at den «glemte epidemien» får fortsette å ødelegge livskvalitet hos så mange mennesker. Vi foreslår at det settes en nasjonal ambisjon om å eliminere hepatitt C i Norge innen 2030 gjennom en konkret og ambisiøs handlingsplan. Forebygging må styrkes, testing og diagnostikk må gjøres tilgjengelig for høyrisikogruppen, begrensing på tilgang på behandling må fjernes og alle med kronisk infeksjon må få tilgang på trygg og effektiv behandling.

I tillegg til behandling av de som allerede er smittet med hepatitt C, må skadereduserende tiltak styrkes for å hindre videre smitte av viruset, samt at dette kan hindre resmitte av mennesker som har mottatt behandling for denne sykdommen. Det bør åpnes for at flere kan dele ut rent brukerutstyr, ikke bare i sentrumsområder, og at «pakken» med utstyr som deles ut utvides.

Brukerorganisasjonene og Fagrådet krever eliminering av hepatitt C

Hepatitt C er et globalt helseproblem som for lenge har blitt ignorert. I Norge var det i 2015 meldt 1178 tilfeller av hepatitt C til Folkehelseinstituttet. Så mange som 20 000 lever sannsynligvis med kronisk hepatitt C. Ubehandlet kan sykdommen føre til leversykdom, leverkreft, og i verste fall død. Så mange som 60-70% av sprøytebrukende rusavhengige har blitt smittet av hepatitt C. Minst halvparten av 7 500som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) har på et tidspunkt vært smittet. Likevel vies denne problemstillingen liten oppmerksomhet. Hepatitt C er en glemt epidemi som rammer en av de mest utsatte gruppene i det norske samfunnet.

Arbeidet mot virushepatitt er inkludert i FNs bærekraftsmål og Verdens helseorganisasjon (WHO) vedtok i mai et mål om at virushepatitt skal elimineres innen 2030. Vi hadde håpet at Norge må gå foran og bekjempe den glemte epidemien. Skuffelsen var stor når Helse- og omsorgsdepartementet før sommeren la fram en nasjonal strategi for arbeidet mot virale hepatitter helt uten ambisjonene verdenssamfunnet hadde bestemt seg for. Innspillene fra Folkehelseinstituttet, ledende fagfolk og brukerorganisasjoner var i liten grad tatt hensyn til. Det vises liten forståelse for hvordan det er å leve med en kronisk smittsom sykdom når de som lever med hepatitt C ikke skal få tilgang på trygg og effektiv behandling før de utvikler alvorlig sykdom.  Det faktum at hepatitt C er en allmennfarlig smittsom sykdom tas ikke på alvor.

Organisasjonene bak dette oppropet krever at Norge følger opp FNs bærekraftsmål og WHOs ambisjon om å eliminere hepatitt C innen 2030 ved å:

  1. Utarbeide en nasjonal handlingsplan for arbeidet mot hepatitt C hvor forebygging og behandling sees i sammenheng som foreslått av Folkehelseinstituttet, ledende fagfolk og brukerorganisasjoner.
  2. Gi alle med kronisk hepatitt C tilbud om trygg og effektiv behandling, både for den enkeltes skyld, men også for å redusere smitte.

 

Vi håper at du og ditt parti ser hvor viktig det nå er å gjøre noe med denne situasjonen. Vi ønsker å diskutere hvordan vi sammen kan sikre at denne gruppen får et godt helsetilbud slik at vi kan stoppe denne epidemien.

Kontakt gjerne kontaktpersonene Ronny Bjørnestad eller Kenneth Arctander på e-post: ronny@prolar.no / kenneth.arctander@rio.no
Eller telefon 41 30 70 39 / 46 64 58 87

Dette oppropet er underskrevet brukerorganisasjonene på rusfeltet og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon.

Vi ser frem til å høre fra dere.

 

Med hilsen

LAR nett Norge v/ Dag Myhre

RIO – Rusmisbrukernes interesseorganisasjon v/ Jon Storaas

FHN – Foreningen for human narkotikapolitikk v/ Arild Knutsen

MARBORG v/ Vidar Hårvik

BAR – Barn av rusmisbrukere v/ Marius Sjømælingen

A-LARM v/ Tommy Sjåfjell

LMS – Landsforbundet mot stoff v/ Kari Sundby

proLAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR v/ Ronny Bjørnestad

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon v/ Jan Gunnar Skoftedalen