Rio

Blogg

RIO møtte minoritetskvinner

RIO møtte minoritetskvinner i Frelsesarmeens lokaler i Urtegata 1

Lørdag 2. oktober inviterte RIO til et dialogmøte for å drøfte utfordringene til minoritetsungdom i sentrale deler av Oslo, spesielt i Vaterlandsområdet. Rundt 20 mødre med minoritetsbakgrunn møtte opp, sammen med Frelsesarmeen og naturligvis RIO. Arrangementet ble ledet av representanter fra RIO med relevant bakgrunn og brukererfaring.

Anna-Sabina Soggiu holdt et meget engasjerende innlegg om utfordringer knyttet til utenforskap, før møtedeltakerne gikk sammen i flere små grupper slik at alle fikk komme til orde. Deretter samlet deltakerne seg i plenum igjen for videre diskusjon og oppsummering

På dialogmøtet ble det diskutert hvordan man kan bidra til å hjelpe ungdommene slik at de kan bruke sine ressurser på andre områder enn rus og kriminalitet, og hvordan vi kan skape positive sosiale settinger som legger til rette for utdanning, inkludering, jobb og en meningsfull fremtid. Møtedeltakerne diskuterte hvilken hjelp de har behov for av det offentlige hjelpeapparatet, og hvordan de kan hjelpe hverandre.

For å forebygge utfordringer med rus- og psykisk helse, kriminalitet, samt for å få til en endring for de ungdommene som har utfordringer forbundet med skole og karakterer er det viktig med et godt organisert hjelpeapparat.

Viktigheten av å jobbe inn mot ungdommene i området over tid ble trukket frem. På den måten vil man få mulighet til å bli kjent med ungdommene og deres miljøer og dermed bygge tillit, noe som kan bidra til å skape gode og trygge relasjoner.

Viktigheten av at man i denne jobben har ansatte og frivillige av begge kjønn, for å dekke behovet disse ungdommene har for rollemodeller, ble vektlagt av møtedeltakerne.

Det ble også snakket om viktigheten av at samfunnet gir gode tilbud, både i form av bolig og måten man jobber for å forebygge rasisme, stigmatisering og utenforskap, samt at man imøtekommer barn før de starter på en kriminell løpebane. Muligheten til å bytte bomiljø for å snu en negativ utvikling hos barn og ungdom ble trukket frem som spesielt viktig, og det er ønskelig at kommunen også er åpne for å tilby hjelp til familier med slike behov.

Møtedeltakerne drøftet videre hva de ønsker fra hverandre og lokalsamfunnet. Et viktig tema som ble diskutert er at foreldre ofte ikke har nok kunnskaper om ungdommenes behov i det som for mange er en ny kultur. Kulturelle ulikheter ved barneoppdragelse, behovet for at begge foreldrene står sammen om oppdragelsen for å påvirke barna med den samlede kunnskapen de har ble diskutert, samt hvor viktig det er at man bryr seg om hverandre, med åpenhet og et godt samarbeid mellom foreldre og at man videreformidler god og saklig informasjon til andre foreldre som omhandler hverandres barn.

Det er ønskelig med arenaer hvor man kan snakke om egne utfordringer og å søke råd fra hverandre. De fleste av disse foreldrene har behov for å hente kunnskap og informasjon fra folk med lik bakgrunn som de selv har. Folk som har erfaring fra det norske samfunn, og som selv har hatt de samme utfordringene, men som har klart å komme seg ut av det. Disse kan være gode rollemodeller og spre håp ved å vise at det er mulig når det ser som mørkest ut.

Det er mye skam og tabu rundt temaene knyttet til de utfordringene som her er diskutert, noe som fører til at man ofte kjenner på manglende tillit til hverandre og dermed ikke tør snakke sammen om, og reflektere rundt utfordringer man egentlig har felles.

Det ble fremmet et spørsmål om noe av løsningen på dette være flere erfaringskonsulenter med minoritetsbakgrunn. Kan det gjøre det lettere å henvende seg, og være åpen med erfaringskonsulenter som har kommet seg gjennom disse barrierene, både kultur- og språkmessig? I minoritetsmiljøene har man tillit til erfaringskonsulenter og de er anerkjent som mennesker med mye nyttig kunnskap.

RIO ble oppfordret til å være tidlige ute og dele ut informasjon om disse møtene/arrangementene slik at informasjonen når ut til flere interesserte foreldre.

Under møtet ble det servert kaffe, frukt og kaker mens diskusjonen fløt fritt på en blanding mellom norsk, arabisk, og somalisk. Diskusjonen ble ledet av Mohammed Hersi, Minoritetspolitikk rådgiver hos RIO.

Alt i alt var det et meget oppløftende møte som kan være starten på en prosess der man setter søkelyset på minoritetsungdommer og de utfordringen de og deres familier står i.

Oppfølgings møte vil bli arrangert i løpet av november, opplysninger om dette vil bli publisert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *