Bestill kunnskap brukermedvirkning

Brukerutvalg og brukerråd

Brukermedvirkning er RIOs styrke og motor. Ved hjelp av organiserte egenerfaringer er vi med på å påvirke resultater, og sørge for at den aller viktigste gruppen, brukerne, blir hørt.
Brukerutvalgene er et viktig bindeledd mellom brukere, pårørende og ledelse på alle nivåer som jobber med rus og psykiatri. Våre brukermedvirkere sitter i flere utvalg og jobber hver dag for å skape bedre tjenester og et helhetlig behandlingssystem.
Vi sitter i brukerutvalg og brukerråd hos blant annet helseregioner og -foretak, NAV, stat og kommune, fylkesmenn, behandlingsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten, direktorater og departementer.

Arbeids- og styringsgrupper

Vi gir brukerne en stemme. Derfor er våre brukermedvirkere med på å påvirke resultater i flere tiltak og prosjekter.
Vi er med i utarbeidelsen av offentlige retningslinjer, veiledere og utdanningsløp, i planleggingsgrupper og i offentlige og private tiltak.

Undervisning

RIO bidrar til mer kunnskap på rus- og psykiatrifeltet.
Vi underviser og holder foredrag på høyskoler og universiteter, for institusjoner, helsepersonell og driver opplæring av brukerrepresentanter.
About Image

Trinn 1 av 4