Rusreformen

RIO kjemper for rusreformen.

RIO ønsker en avkriminalisering av all befatning med illegale rusmidler til eget bruk.

Daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, var medlem av det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget som overrakte NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp den 19. desember 2019.

Oppnevning av daglig leder i RIO, Kenneth Arctander til Rusreformutvalget. Fra venstre: Bent Høie, Erna Solberg, Kenneth Arctander, Trine Skei Grande.

Rusreform i 2021?

Regjeringen vil legge frem sitt forslag om rusreform til Stortinget i februar 2021.

RIO stiller seg bak Rusreformutvalgets forslag og mener at ingen rusmiddelbrukere skal få straff eller sanksjoner for bruken sin.

Utvalget anbefaler avkriminalisering av alle illegale rusmidler under bestemte mengder, og at det etableres tverrfaglige rådgivende enheter i kommunen der personer som er pågrepet for bruk, besittelse eller kjøp møter for å få informasjon og tilbud om hjelp.

Dette er viktig fordi straff er samfunnets sterkeste virkemiddel for å fordømme uønskede handlinger hos borgerne. Det er tiltenkt onde som er ment belastende og er svært stigmatiserende. Forskningen kan ikke bevise at straff fører til mindre bruk. Det vi imidlertid vet er at straff fører til rulleblad, gjeld og utenforskap. 

Ungdom fra Oslo øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest enda vestkantungdommen bruker dobbelt så mye cannabis. Dette er en forskjellsbehandling der ungdom fra utsatte områder systematisk straffes mer enn ungdom fra “bedre” områder.

Forskning viser dessuten at kontakt med justissektoren sannsynliggjør videre kriminell atferd fremfor å forebygge den.

Derfor er rusreformen vår tids viktigste sosialpolitiske reform som vil gjøre ruspolitikken vår mindre urettferdig, mindre stigmatiserende og mer inkluderende. 

Se et innlegg om utvalgets forslag her av Kenneth på Lavterskelkonferansen 2020.