Om oss

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å bidra med fag- og brukerkunnskap på rusfeltet sånn at personer med rusutfordringer får den hjelpen de trenger når de tenger den.

Ansatte

Vedtekter

§ 1 – Formål

Organisasjonen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) er en landsdekkende brukerorganisasjon som skal markere viktige standpunkt for personer med rusproblemer overfor relevante aktører.

Organisasjonens navn er Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og forkortes RIO. Rios Internasjonale navn er The Interest Organisation for Substance Misusers.

RIO skal arbeide for

 • Å bidra med fag- og brukerkunnskap
 • At erfaringskompetanse sidestilles med annen anerkjent kompetanse på rusfeltet
 • Styrkede rettigheter for personer med rusutfordringer
 • Synliggjøring av utfordringer for personer med rusutfordringer
 • At alle med rusutfordringer skal få de tjenestene de trenger, når de trenger dem
 • En større åpenhet om rus og rusutfordringer
 • Samarbeid mellom stat/kommune og frivillig sektor for helhetlige behandlings- og oppfølgingsforløp
 • Avstigmatisering av personer med rusproblemer

 

§ 2 – Organisering

RIO består av medlemmer, støttemedlemmer, administrasjon, styre, frivillige og ansatte.

RIO er en livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon.

 

§ 3 – Medlemskap

Fullt medlemskap i RIO er gyldig så lenge følgende kriterier er oppfylt:

 • Man støtter RIOs formålsparagraf
 • Man har aktivt meldt seg inn og fått dette bekreftet av daglig leder eller RIOs lokale representant, som melder dette videre til daglig leder
 • Man har brukererfaring
 • Man har betalt årskontingent som fastsettes av årsmøtet
 • Man er ansatt eller frivillig i Rio

 

Støttemedlemskap

 • Alle kan melde seg inn i RIO som støttemedlem. Kontingent for støttemedlemskap fastsettes av årsmøtet. Støttemedlemskap krever ikke brukererfaring. Dette medfører talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

 

Medlemmer i RIO skal føres i et eget medlemsregister som behandles konfidensielt.

 

§ 4 – Administrasjon

Administrasjonen ledes av daglig leder. Daglig leder rapporterer til styret, som har personalansvar for vedkommende.

Daglig leder følger opp de lokale representantene og er deres rådgiver og støttespiller, og har personalansvaret for de ansatte. Daglig leder skal følge opp organisasjonen politisk og organisatorisk og er økonomiansvarlig. Daglig leder skal ha brukererfaring.

 

§ 5 – Styret

Styret er organisasjonens øverste organ mellom årsmøtene. Styret består av styreleder, nestleder og 3-5 styremedlemmer. Disse velges blant medlemmene, men to skal være eksterne. Årsmøtet velger også inntil to varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

De ansatte velger sin representant til styret, øvrige styremedlemmer velges av årsmøte. Ansattes representant kan ikke være leder eller nestleder.

Daglig leder er sekretær for styret og har møteplikt og talerett på styremøtene.

Styret representerer RIO utad, og har ansvaret for at organisasjonen blir forvaltet faglig og økonomisk forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styret er ansvarlig for RIOs drift, og foretar ansettelse og eventuell oppsigelse av daglig leder. 

Styret kan oppta lån på RIOs vegne, og beslutte om eiendommer og andre kapitalgjenstander skal innkjøpes eller pantsettes.

RIO kan gjennom styrevedtak delegere representasjonsretten til enkelte styremedlemmer og/eller daglig leder, slik at disse alene eller i fellesskap forplikter organisasjonen. 

Styret kan meddele prokura.

Det kreves minimum 50 % frammøte for at styrevedtak har gyldighet.

Styret velges for to år, man kan sitte maks tre perioder. Det skal etterstrebes kjønnsbalanse, geografisk representasjon og minoritetsrepresentasjon.

Styret skal:

 

 • Føre kontroll med organisasjonens virke og økonomi
 • Styre skal følge opp årsmøtevedtak og utarbeide dokumenter som utfyller disse
 • Påse at organisasjonen drives i henhold til vedtektene
 • Arbeide strategisk for å ivareta Rios formål

 

§ 6 – Varsling

Det skal utarbeides og årlig evalueres rutiner for varsling. Rutinene skal være skriftlige og i tråd med bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens § 2 A-3.

 

§ 7 – RIO-representanter

Alle ansatte og frivillige med brukererfaring er RIO-representanter og rapporterer til daglig leder. Representanter for RIO skal ikke være i aktiv rus.

Ansatte skal ha arbeidsavtale og frivillige en samarbeidsavtale med RIO.

 

§ 8 – Bruk av rusmidler

RIO er ikke en avholdsorganisasjon.

Aktiviteter og representasjonsoppdrag i regi av RIO skal være rusfrie.

Daglig leder kontaktes dersom ansatte eller frivillige opplever at noen i Rio har rusutfordringer. Daglig leder skal sørge for ivaretakelse av vedkommende.

 

RIO skal ha AKAN-avtale for sine ansatte

 

§ 9 – Årsmøte

Årsmøte arrangeres innen utgangen av april. Innkalling til årsmøte sendes ut via e-post til alle som er medlem etter kriteriene i § 3, åtte uker før årsmøtet. Innkalling skal også kunngjøres på organisasjonens sosiale medier og andre kommunikasjonskanaler. Forslag til saker og vedtektsendringer skal være styret i hende innen fire uker før årsmøtet. Innkomne forslag og forslag til vedtektsendringer skal sendes medlemmene senest en uke før årsmøte finner sted.

Årsmøte skal behandle følgende saker:

 • årsmelding
 • årsregnskap
 • vedtekter
 • valg av styre
 • valg av valgkomite
 • valg av revisor
 • politisk plattform
 • fastsettelse av kontigenter for medlemsskap og støttemedlemskap.
 • Innkomne saker

 

Alle medlemmer som oppfyller kriteriene under § 3 og RIOs styre har fulle rettigheter på årsmøte.

Egen forretningsorden regulerer årsmøtets gang og gjennomføring.

Om ikke annet er nevnt fattes vedtak på årsmøte med simpelt flertall.

 

 

§ 10 – Ekstraordinært årsmøte

Det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte derso2/3 styret eller 1/3 av medlemmene krever det. De samme kriterier og frister som ved vanlig årsmøte gjelder.

 

 

§ 11 – Valgkomite

Årsmøte velger en valgkomite som arbeider for å finne kandidater til RIOs styre. Valgkomiteens innstilling sendes ut med resten av sakspapirene jfr § 9Valgkomiteen skal bestå av tre personer.

 

§ 12 – Eksklusjon

Styret kan ekskludere medlemmer i RIO for brudd på organisasjonens vedtekter eller retningslinjer. Det foreslåtte ekskluderte medlemmet har rett til å avgi en skriftlig uttalelse til styret. Dersom et medlem blir foreslått ekskludert skal styret behandle forslaget innen to måneder.

Dersom et medlem blir ekskludert har medlemmet rett til å anke avgjørelsen til årsmøte der vedtaket kan opprettholdes.

 

§ 13 Endring av vedtektene

Vedtektene kan kun endres av årsmøtet med minimum 2/3 flertall. Forslag til endringer av vedtektene skal være styret i hende fire uker før årsmøtet.

 

§ 14 Avvikling av RIO

 

Oppløsning av RIO kan kun vedtas av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever minst ¾ flertall.

top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Storgata 39, 0182 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
rio@faktura.poweroffice.net

Informasjon om
Personvern
Cookies

Følg oss