Våre tjenester

Brukerutvalg

RIOs brukermedvirkere er med i et stort antall brukerutvalg og brukerråd i rus- og psykiatrifeltet. 

Våre representanter er med og påvirker i råd og utvalg i kommuner, hos fylkesmenn, på behandlingssteder, ved sykehus, regionale helseforetak, direktorater og departementer.

Arbeids- og styringsgrupper

RIO er representert i et stort antall prosesser og arbeids-og styringsgrupper på alle nivåer i rusfeltet.

Vi er også med i mange prosjekter, utvalg og arbeid i offentlige og private tiltak, brukerstyrte tiltak, offentlige retningslinjer og veiledere, utdanningsløp og forskjellig planarbeid.

Vi er med og påvirker resultatet.

Undervisning

Vi tilbyr foredrag og undervisning på alle områder som har med brukere og pasienter å gjøre innenfor rus og psykiatri.

Eksempler på dette er brukermedvirkning, samhandlingsreformens utfordringer, individuell plan, helhetlige tjenester, pasientforløp, hvordan møte brukeren, motivasjon og motstand, pårørendeperspektivet, boligsosiale utfordringer, hva som virker, aktivitet som nøkkelen til suksess, tilhørighet, rus og psykiske lidelser, selvhjelp og mestring, rusfrihet og skadereduksjon, rus og kriminalitet, habilitering og rehabilitering, ettervern, oppfølging og integrering.

Bestill kunnskap

RIOs brukermedvirkere kan brukes til foredrag, undervisning, deltagelse i arbeids- og styringsgrupper, til planarbeid og i brukerutvalg.

Aktuelle temaer vil være brukermedvirkning, samhandling, individuell plan, helhetlige tjenester, hvordan møte brukeren, motivasjon og motstand, pårørendeperspektivet, boligsosiale utfordringer, rus og psykiske lidelser, selvhjelp og mestringstening, rusfrihet og skadereduksjon, rus og kriminalitet, habilitering og rehabilitering, ettervern og integrering.

Trinn 1 av 4

25%
top

Kontakt oss

Politikere, byråkrater, fagpersoner, brukere, pårørende, journalister og alle andre kan ta kontakt med oss for opplysninger og rådgivning.

Postadresse
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Postboks 6609, St. Olavs plass, 0129 Oslo
post@rio.no

Fakturaadresse
Postboks 29, 1401 Ski
regnskap@rio.no

Følg oss