Posts

Dianova lanserer «Human Empowerment»-kampanjen

Barcelona, 21. juni 2019: I anledning av den internasjonale dagen mot narkotikamisbruk og ulovlig handel lanserer Dianova «Human Empowerment»-kampanjen. Rio er assosiert medlem i Dianova International. Kampanjen har som mål å øke bevisstheten rundt problemer kvinner møter når det kommer til stoffmisbruk, og behovet for å fremme et helhetlig perspektiv på behandling av avhengighet basert på myndiggjøring av individet. Gjennom ett enkelt konsept, «human empowerment » – myndiggjøring av mennesker, tar kampanjen opp tre faser: Fase 1, «ta tilbake ens evne til å velge, akseptere og omfavne livet»; fase 2, utdanning og livsferdigheter; og fase 3, å ta tilbake kontrollen over eget liv og individuell utvikling.

Kampanjen vil også oppfordre myndigheter og privat sektor til å sørge for midlene som trengs til å utvikle programmer som passer forskjellige menneskers behov. Den retter søkelyset spesielt mot koblingen mellom kjønn og avhengighet, og spesifikke behov kvinner har når det kommer til behandling og rehabilitering.

Problemer med alkohol og andre rusmidler har spredd seg dramatisk, og ingen land er immune for den betydelige menneskelige og økonomiske kostnaden de medfører. De fleste land har flere støtte- og behandlingstjenester for disse problemene, men det kreves mye for å tilpasse disse etter forskjellige menneskers behov.

Kvinner berøres spesielt av ulikhet i tilgang til behandlingstjenester. Kvinner med avhengighetsproblemer er ofre for fordommer og diskriminering. De stemples ikke bare som brukere av alkohol eller andre stoffer, men også som feilende i rollene som mødre og koner. Effekten av dette doble stigmaet er klart: Bare én av fem som får behandling er kvinner!

De fleste behandlingsressursene er også utilstrekkelige. De er basert på et androsentrisk perspektiv som ikke tar hensyn til kvinners behov. Dette resulterer i at mange kvinner som starter et behandlingsprogram rapporterer at de føler seg engstelige og umotiverte. Etter at behandlingen er over, har de også større sjanse for tilbakefall på grunn av en mangel på sosial støtte, økonomiske problemer eller vanskelige boforhold.

Dianova fremmer bruken av kjønnsresponsive programmer for kvinner med rusmiddelsykdommer, som integrerte tjenester med et bredt spekter av tjenester som familierådgivning, rettshjelp og arbeid- og yrkesopplæring. I tillegg må disse programmene tilrettelegges kulturelt, og ha videre programmer for gravide og kvinner med barn.

Dianova mener at jenters og kvinners rettigheter er fundamentale menneskerettigheter, og at det haster med å øke bevisstheten rundt problemene kvinner møter når det kommer til rusmiddelsykdommer. Derfor legger kampanjen vekt på hvordan avhengighet og kjønn er tett sammenvevd, gjennom ett konsept – «human empowerment», myndiggjøring av mennesker.  

Om Dianova

Dianova er en internasjonal frivillig organisasjon som består av foreninger og stiftelser over hele verden. Dianovas medlemsorganisasjoner bidrar til utvikling av individer, lokalsamfunn og organisasjoner gjennom flere forskjellige programmer og inngrep i sosial, helse og humanitær sektor.

 

Hovedtilknytninger

Dianova International har spesiell rådgivende status til Økonomisk og sosialt råd i FN (ECOSOC), er en registrert sivilsamfunnsorganisasjon i Organisasjonen for Amerikanske stater (OAS) og er offisiell partner i UNESCO. Dianova er også medlem av styrene i: konferansen for frivillige organisasjoner som har rådgivende forhold til FN (CoNGO), Verdensorganisasjonen for terapeutiske fellesskap (WFTC), komiteen for frivillige organisasjoner innen mental helse, og Wiens NGO-komité for narkotika (VNGOC).

 

For mer informasjon, kontakt

Montserrat Rafel Herrero, generaldirektør

Tlf. (34) 93 636 57 30

E-post: montse.rafel@dianova.org | Nett: www.dianova.org

 

 

Innspill til endringer i krisesenterloven

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er en av flere brukerorganisasjoner på rusfeltet. Vårt formål er å bidra med fag- og brukerkunnskap. Vi jobber for at alle med rusproblemer skal få de tjenestene de trenger når de trenger dem. 

Vår erfaring er at kvinner i rusmiljøer er sårbare for vold. Derfor støtter vi lovendringsforslagene og forslag om tiltak som kan sikre kompetanseheving og økt oppmerksomheten rundt problematikken og bedre tilbud.

Les også denne saken med vår representant Jenny Beate Kjønnås, eller last ned høringssvaret her.

Kvinner er mer utsatt for mishandling og grov mishandling i nære relasjoner enn menn. De er mer utsatt for seksuell vold. 9 av 10 ofre for partnerdrap er kvinner[1]. Risikoen for vold i nære relasjoner er også forhøyet for personer med rusproblemer[2]. De fleste undersøkelser av vold eller drap kommer frem til at ruslidelser er den viktigste psykiske helsefaktoren ved siden av antisosial personlighetsforstyrrelse[3].

Som brukerorganisasjon er vi opptatt av at personer med rusutfordringer skal oppleve fullt medborgerskap, uavhengig av hvordan problemene deres på det gitte tidspunktet fortoner seg. Et slikt medborgerskap er vanskelig å oppnå dersom helsevesenet diskriminerer. Derfor mener vi at må det sikres at behandling- og oppfølgingtilbudet alltid er tilgjengelig og har en forsvarlig kvalitet.

Formålet med krisesenterloven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, inkludert kvinner med alvorlige rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Samtidig som loven har bidratt til å styrke de kommunale hjelpetilbudene til voldsutsatte viser en evaluering av krisesentertilbudet at tilbudet til rusavhengige kvinner er mangelfullt[4]. Fagpersoner i de kommunale tjenestene er usikre på hvor voldsutsatte med rus- og/eller psykisk helseutfordringer hører hjemme, og krisesentrene har ulike strategier og rutiner for hvordan de møter disse brukerne. Flere har ment at voldsfeltet og rusfeltet mangler forståelse for hverandre[5][6]. Noen krisesentertilbud tar inn alle, mens andre avviser brukerne og forsøker å henvise dem videre i systemet. Vi mener at det er særlig kritisk at dette skjer med såpass sårbare brukere.

Rio støtter derfor forslagene som kan sikre at rusavhengige kvinner som opplever vold får et mer tilgjengelig og tilpasset krisesentertilbud. Det vil da også være avgjørende at oppstart av substitusjonsbehandling er mulig ved sentrene, og det må finnes krisesentertilbud som ikke avviser rusavhengige kvinner også om de fortsatt bruker rusmidler. Gjennom en styrking av krisesentertilbud for kvinner med rusproblemer kan man også f.eks. ved følgeforskning oppnå økt kompetanse om problematikken i fagmiljøene, på volds- og rusfeltet.

 

[1] Barne- Ungdoms og Familiedirektoratet, ‘Vold i et kjønnsperspektiv’ (2010).

[2] Folkehelseinstituttet, ‘Rusbrukslidelser i Norge – forekomst og utvikling av alkoholavhengighet og andre rusbrukslidelser i Norge samt risikofaktorer og konsekvenser’ (2014).

[3] Helsedirektoratet, ‘Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse’ (2012).

[4] Krisesentertilbudet i kommunene. Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven’, Nova-rapport 19/2014.

[5] Sluttrapport til Helsedirektoratet, prosjekt Rus & Vold – et samarbeid mellom

Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Alternativ til Vold (2011).

[6]  Nasjonal rapport for prosjekt ‘From street to home’ (2014).

Bente Røstad og Kari Lossius om kvinner og rus

Dianova utfordrer politikere, bedrifter og samfunn til å “farge verden oransje” for å stoppe vold mot kvinner.

Last ned pressemelding her.

November 2017 –Vold mot kvinner er blitt en global pandemi, og noen studier anslår at opptil 70 % av alle kvinner har, en eller annen gang i livet, vært utsatt for fysisk eller psykiske overgrep i en eller annen form. Derfor, og med det formålet å øke bevisstheten om denne alvorlige situasjonen både i samfunnet, i bedrifter og blant lovgivere, vil Dianova International den 25. november innlede den årlige, 16-dagers “UNiTE”-aktivismekampanjen, som organiseres av FN, for å eliminere vold mot kvinner.

For Montse Rafel, direktør hos Dianova, er det avgjørende at regjeringer, den private sektoren og det sivile samfunnet arbeider sammen for å identifisere hva som må til og implementere regler og tiltak som er utformet for å beskytte jenter og kvinner.

Initiativet, med mottoet “Ingen skal utelates”, har som mål å fremme aktiviteter som skal bidra til å stoppe aggresjonene mot de minst 800 millioner kvinnene og jentene i hele verden som rammes.

 En av disse aktivitetene er “Farg verden oransje”, som inviterer folk til å dele meldinger og bilder av seg selv iført klær i denne fargen (som symboliserer en mer optimistisk fremtid med bedre sjanser for alle kvinner) på tvers av sosiale medier med taggen #OrangeTheWorld.

Vold mot kvinner forekommer på alle livets områder: innen familien, med partneren, på jobben, under utdannelsen og selv når det gjelder helse osv. Dianova antar at disse formene for overgrep primært er relatert til patriarkalske og sexistiske strukturer, som ikke bare favoriserer vold, men som også opprettholder ulikhet mellom menn og kvinner. Et eksempel er det kjønnsbaserte lønnsgapet som, følge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), ligger på 23 % over hele verden.

Til tross for dette nedslående perspektivet er det mulig å endre noe: det er mulig å forhindre vold mot kvinner og jenter. “Det har aldri vært en bedre egnet tid for å agere. Vi opplever nå mer enn noen gang tidligere at menn og kvinner over hele verden stadig blir mer bevisste på hvilket ansvar de har og hvilken mulighet de har til å sette en stopper for denne formen for vold. Vi må kreve at regjeringer oppretter lover som beskytter kvinner. Vi kan forene våre stemmer mot vold og kjempe for menneskerettigheter på arbeidsplassen, på skolen, på sosiale medier osv.”, sier direktøren for Dianova.

Kampanjen, som varer i 16 dager og avsluttes på menneskerettighetsdagen den 10. desember, er en sosial kampanje som også vil inkludere arrangementer som å lyse opp bygninger og landemerker i forskjellige land med oransje lys, både for å tiltrekke oppmerksomheten i hele verden og for å markere den offisielle internasjonale FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, som finner sted den 22. november.

UNiTE deler målet om å oppnå bærekraftig utvikling #5, som anerkjenner likestilling mellom kjønnene og styrking av kvinnenes stilling. Dette målet utgjør en del av 2030-agendaen, som med sine 17 emner ble fastlagt av 193 av medlemmene i FN i 2015 og som har som mål å bedre levekårene, planeten og gi økonomisk vekst.

Om Dianova

Dianova er en internasjonal, ikke-statlig organisasjon (NGO) som er satt sammen av sammenslutninger og stiftelser med aktiviteter i Amerika, Europa, Asia og Afrika. Medlemmene hos Dianova bidrar til utvikling av enkeltpersoner, foreninger og organisasjoner gjennom intervensjoner og en rekke programmer til sosial helse og humanitet.

Hovedavdelinger

Dianova International nyter spesialstatus som rådgivende organisasjon ved FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Vi er også registrert som en sivil organisasjon ved OAS (Organization of American States) og har rådgivende relasjoner med UNESCO. I tillegg utgjør Dianova en del av NGO-komiteens eksekutivråd for mental helse.

For mer informasjon, kontakt:

Montserrat Rafel Herrero, direktør

Tlf. + 34 93 636 57 30

E-post: montse.rafel@dianova.ngo | Nettsted: www.dianova.ngo