Reagerer på Jan Bøhler sin forherligelse av straff.

En del konservative organisasjoner på rusfeltet, deriblant IOGT, Norsk Narkotikapolitiforening, Foreningen for en helhetlig ruspolitikk (FFHR) og flere, har startet en kampanje for å stanse rusreformen. I dag lastet de opp en video med Jan Bøhler som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Han sier at rusreformen må stanses og tar dermed til orde for videre straffeforfølging av personer som bruker illegale rusmidler.

Etter et opprop fra flere bruker- og interesseorganisasjoner i 2016, fikk vi støttet fra Bent Høie oss som ville gjennomføre en avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler.

Dette var en viktig anerkjennelse av at straff er stigmatiserende og belastende og at personer som bruker illegale rusmidler burde møtes med dialog, omsorg, respekt og tilbud om kartlegging, oppfølging og behandling om de har behov for dette.

Det var gledelig at helse- og omsorgskomiteen på Stortinget støttet dette slik at Rusreformutvalget ble satt ned og kunne utrede og forberede gjennomrøingen av regjeringens varslede rusreform. NOU 2019:26 Rusreform -fra straff til hjelp ble overlevert den 19. desember. Helseministeren kalte dagen historisk.

Utvalget har foreslått en generell avkriminalisering av mindre mengder illegale rusmidler, og at personer som blir pågrepet med dette fremfor straff får et pliktig oppmøte hos en faglig instans i kommunen for informasjon, fraråding, og tilbud om kartlegging, oppfølging og hjelp. Bøhler hevder at dette er å svikte rusavhengige. Det er han som svikter rusavhengige der han ber om videre straffepraksis som innebærer bøter, gjeld, rulleblad, fengsel og kroppslige undersøkelser – kun for mindre mengder illegale rusmidler.

Dernest hevder han at utvalget har sviktet barn og unge og at det har vært foreslått at man skal ha lov til å ha på seg illegale rusmidler. Dette er bare galt. Politiet vil fortsatt ha en avdekkende funksjon, registrere og rapportere forholdet til kommunen. Personen vil deretter få et pliktig oppmøte hos en rådgivende enhet bestående av medisinskfaglig, sosialfaglig, psykologfaglig, barnevernsfaglig og erfaringskompetanse, for en individuelt tilrettelagt tilnærming.

Men det er Bøhler som svikter ungdom der han mener vi skal fortsette med en praksis der ungdom fra Oslo øst straffes tre ganger så mye som ungdom fra Oslo vest til tross for at sistnevnte bruker dobbelt så mye cannabis. Eller der ungdom med foreldre med lavere utdanning løper syv ganger høyere risiko for straff enn ungdom hvis foreldre har høyere utdanning. En politikk som legaliserer diskriminering, der personer fra lavere sosioøkonomiske sjikt får straff og rulleblad som er ment belastende og stigmatiserende, og som reduserer muligheter i utdanning og arbeidsliv senere.

Kreativ Recovery, et prosjekt for unge voksne

Denne måneden starter RIO opp med ett nytt prosjekt i Kristiansand for unge voksne mellom 16 og 25 år. Prosjektleder er Stephanie Dahl og hun samarbeider med Arne Vilhelm Tellefsen.

Kontaktinformasjon på Stephanie Dahl: stephanie.dahl@rio.no og 40463077.

Prosjektet skal skape et tilbud sammen med deltakerne som gir rom for en utvikling både faglig og personlig. Ved å bruke kunstneriske arbeidsmåter kan vi nå frem til målgrupper med et problematisk forhold til utdanning, arbeid og tilknytning.

Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Kunst er alle menneskelagde uttrykk for følelser, tanker og ideer i en sansbar, symbolladet form. Vi er derfor ikke låst til en enkelt retning, men har mulighet til flere prosjekter innen gatekunst, teater, dikt, film, foto, maleri på lerret og mer.

Gjennom å begynne eller fortsette med ordinær skolegang eller studiekompetanse, eller prøve ut arbeid og aktiviteter, vil vi være med å bygge en solid grunnmur som kan bidra til å forberede deltakere for hverdagen. Aktiviteter og moro er viktig for å få motivasjon og mening i en ellers krevende rehabiliteringsprosess. Vi bruker en blanding av erfaringsbasert og faglig kompetanse. Vi vil også benytte metoder som egenkraftmobilisering, likemannsarbeid og hjelp til selvhjelp. 

Undervisningsopplegget er tilpasset deltakernes behov og ønsker gjennom individuell plan og oppfølging. Vi bygger opp under den enkeltes ressurser med fokus på egenkraftmobilisering. Tid og rom er en forutsetning for å tilegne seg kunnskaper, bygge ferdigheter, bli kjent med seg selv.

Dette prosjektet kan bidra til personlig vekst og skape nye muligheter for dem som ikke har funnet dette i andre livssituasjoner. Vi er overbevist om at et nettverk av ulike ressurser som fungerer i en flat struktur kan bygge opp rundt den enkeltes følelse av mestring og tilhørighet. Prosjektet vil være et bindeledd og en koordinator mellom ulike hjelpeinstanser, aktuelle organisasjoner og arbeidspraksis.

Ukeplanen kan bestå av blant annet:

-tilrettelagt undervisning, skolehverdag og leksehjelp
-utprøving i ulike typer arbeid i bedrift
-forskjellige typer kurs som for eksempel lift- og stillas kurs eller photoshop-kurs
-felles eller individuelle kunstprosjekter
-å være medhjelpere til nasjonale eller internasjonale kunstneres prosjekter.
-mestringsturer
-nettverksbygging både sosialt og i arbeidssammenheng
-fritidsaktiviteter som klatring, padling og thaiboksing.

Vi vil være tilretteleggere og supplere der det mangler tilbud. Dette vil være skreddersydd for hver enkelt deltaker etter behov og ønske.

Prosjektleder Stephanie Dahl

Stephanie er under utdanning innen sykepleie på UiA og jobber i enhet for livsmestring i Vennesla kommune. Hun har fagbrev i trevare- og bygginnredningsfaget og praksis fra arbeid som frivillig på store og små kunstproduksjoner. Hun har vært ansatt som arbeidsleder med brukererfaring i arbeid med rehabilitering innen rus og psykiatri i flere år, samt som arbeidsleder i arbeid med psykisk utviklingshemmede. 

Kunstner, Arne Vilhelm Tellefsen

Arne har utdanning fra Universitetet i Agder og Universitetet i Oslo i blant annet praktisk pedagogikk. Han har jobbet med miljøarbeid i barnevernet, som tekstforfatter i reklamebransjen og som lærer i videregående skole. Han er visuell kunstner og manusforfatter, og har vært sentral i å produsere andre kunstnere som i Kristiansand, med kunst i det offentlige rom.  Se mer om prosjekter han jobber med nå her: www.deconform.no

Frykter flere Siw-saker

Faksimile fra Stavanger Aftenblad 02.05.2020

Aftenbladet skrev denne uka at Helsedirektoratet ukentlig spør kommunene om situasjonen i rusomsorgen under koronakrisen. Mandagens rapport viste at hele ni av ti kommuner mener de i stor grad eller svært stor grad er i stand til å ivareta henvendelser fra rusavhengige og deres pårørende. Samtidig fortalte byprest Günter Aksel Theiss i Sandnes at halvparten av de nærmere 30 rusavhengige han følger opp, er blitt umulig å få tak i etter at pandemien inntraff .

– Jeg stoler ikke helt på den kommuneundersøkelsen. Det kan hende at den ikke helt fanger opp hva som egentlig skjer i livene til de rusavhengige, sier Karl Olaf Sundfør, regionansvarlig i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) Vest-Norge.

– Jeg skal ikke si imot at mange kommuner har snudd seg raskt rundt og gjør en god jobb. Men det jeg hører, er at de når de mest oppegående. «Mønsterbrukerne» får god oppfølging. De når også de som har fast besøk av oppsøkende team.

– Men, sier Sundfør:

– Nye brukere, eller brukere som har vært skeptiske til hjelpeapparatet fra før, faller enda mer gjennom nå enn før.

Frykter Siw-saker og selvmord

Sundfør frykter flere Siw-saker. Aftenbladet dokumenterte i 2019 hvordan den mangeårige rusmisbrukeren Siw (45) isolerte seg og ble sykere og sykere. Hjelpeapparatet fikk mange varsler, uten å gripe inn. Etter påsken 2015 ble Siw funnet død i sin kommunale leilighet.

– Jeg frykter for de som faller mellom alle stoler, og som ikke svarer når folk fra hjelpeapparatet ringer. De har behov for oppsøkende virksomhet av mennesker. Når vi faller tilbake til hverdagen igjen, vil mange boliger være rene søppeldynger, sier Sundfør, som også er sentralstyremedlem i Mental helse og brukerrepresentant i Helsedirektoratets ekspertråd for pasienter med ROP-lidelser (både rus- og psykiske lidelser).

– Jeg tenker også på mange psykisk syke som sliter. Mange er veldig snille og vil ikke være til bry. Jeg er redd de faller utenfor nå. Jeg er redd for at om et år, når statistikkene foreligger, vil vi se at det er begått flere selvmord enn før.

Panikk blant de utenfor Lar

En annen gruppe som sliter, ifølge Sundfør, er de som reiser fast til utlandet for å kjøpe medikamenter som Subutex og Metadon. De står av ulike grunner utenfor det statlige Lar, legemiddelassistert behandling, men er avhengig av de samme medisinene.

– Disse begynner å få panikk ettersom de går tomme for medisiner. Da oppsøker da gamle miljøer, hvor de til skyhøy pris tilbys stoff som kan være utblandet og dårlig for helsa.

Han mener derfor myndighetene bør be fastlegene og Lar senke terskelen for utskriving av Lar-medikamenter til folk som ikke er Lar-pasienter.

– Jeg var selv redd

Helse Stavanger, som fører nasjonal statistikk over rusomsorgen, sendte nylig ut en advarsel til kommunene: 5500 rusavhengige anslås å være så fysisk og psykisk syke, at de kan være ute av stand til å beskytte seg mot koronaviruset og ta kontakt med helsevesenet. Noen måneder før koronautbruddet viste en undersøkelse gjennomført av Fafo at bare 55 prosent av kommunene mente tilbudet de ga rusavhengige i boliger var godt.

– Jeg tror at en del rusavhengige nå isolerer seg mer enn før, og er vanskeligere å komme i kontakt med. Jeg var selv redd for å ta telefonen på den tida jeg var dårlig. Det kunne være kjente telefonnumre. Men var jeg var dårlig og utafor, orket jeg ikke å ta telefonen eller forholde meg til andre mennesker, sier Sundfør.

Helsedirektoratet gikk nylig ut til fastlegene med en veileder der de gjøres oppmerksom på at de kan oppsøke risikoutsatte pasienter som ikke hører fra seg. Sundfør mener regjeringen må gi beskjed om at fastleger eller helsepersonell i kommunene skal oppsøke dem.

– Det har bare gått halvannen måned. Jeg tror vi har det verste foran oss, sier Sundfør.

Selvhjelpsstiftelsen legges ned?

Helsedirektoratet har valgt å kutte all støtte til Selvhjelpsstiften i Tromsø uten forvarsel, en stiftelse som når over 100 brukere og pårørende, og som også har et stort Fokus på familiene til rusavhengige. Et tilbud brukerne de ikke får andre steder.

Stiftelsen har hovedsakelig vært finansiert av Helsedirektoratet siden den ble stiftet i 2007, og har i hele denne tiden gitt et tilbud til familier, pårørende og brukere i og rundt Tromsø.

Det var pr. januar 2020 70 pårørende og 30 brukere som mottok polikliniske tilbud fra Selvhjelpsstiftelsen. I tillegg til det polikliniske tilbudet, har de også et eget foreldreprogram, et program som er der for rusavhengige med barn.

“At pårørende, brukere og familier mister et tilbud som har vist seg å ha stor nytteverdi fra sommeren av er en tragedie, ikke bare for de det gjelder men også for Tromsø og Nord-Norge”, sier regionsansvarlig for Nord-Norge og nestleder i RIO, Asbjørn Larsen.

“Noe må gjøres og RIO ber rette instanser kjenner sin besøkelsestid og redde dette tilbudet som hjelper så mange Familier”.

Politisk ledelse bør gjennomgå Helsedirektoratets tildelinger

Vi stiller oss spørrende til flere av Helsedirektoratets vurderinger ved tildeling av driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner for 2020.

Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) er en viktig organisasjon som jobber særlig rettet mot belastede miljøer i byene. De setter agendaen i viktige spørsmål om avkriminalisering, legalisering og skadereduksjon og mottok 1,9 millioner kroner. FHN ble etablert i 2006 .

MARBORG som ble stiftet i 2004 mottok 2 millioner, og ble kuttet med 1 million. De er en viktig organisasjon i Nord-Norge der det er stort behov for mer brukerrepresentasjon. Vi har tidligere kritisert Helsedirektoratet for dette kuttet som betyr at dyktige brukerrepresentanter mister jobbene sine.

Normal Norge som organiserer personer som bruker cannabis fikk redusert sitt driftstilskudd med to tredjedeler: fra 600 000 til 200 000. Organisasjonen bidrar til arrangementer og politisk debatt for en brukergruppe som i liten grad representeres av de øvrige organisasjonene.

Det nytter KRAFT bruker- og pårørendeorganisasjon organiserer kristne brukere. De har ca. 300 medlemmer og kunne vise til mye aktivitet i 2019 for kun 200 000 kroner. De fikk i årets tildeling ingenting.

Samtidig mottok nystiftede organisasjoner som ikke har medlemmer eller kan vise til aktivitet eller ansatte, mye større tilskudd enn brukerorganisasjonene vi har listet opp her som har vært på feltet i en årrekke.

Organisasjonene trenger forutsigbarhet og åpenhet rundt prosessen med tildelinger. RIO har en forsvarlig drift, men kan ikke stå og se på hvordan de andre organisasjonene nå behandles.

Bente Røstad blir fagansvarlig i RIO

Vi er glade for å kunne informere om at Bente Karlsen Røstad blir fagansvarlig for RIO fra 01. mai. Røstad har vært en betrodd medarbeider i RIO i ni år.

Gjennom syv år bygget hun opp og drev et veldig godt ettervernstilbud på Sørlandet, Rio Restart. Der bidro hun sammen med de andre ansatte og frivillige i prosjektet til at mange mennesker fikk bedre liv etter avsluttet behandling eller fengselsopphold. 

I 2013 ble hun nominert til Tara-prisen for årets modigste kvinne. Av datteren sin. Hun fikk 3. Plassen. I 2017 kalte Fædrelandsvennen henne for Venneslas modigste kvinne da hun kjempet mot motstanden mot etableringen av tilpassede boliger for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Røstad har også deltatt i TV-serien ‘Forført av spriten’ som bidro til å skape åpenhet rundt og fjerne stigma forbundet med kvinner og alkoholproblemer.

-RIO har med denne ansettelsen en mer variert og progressiv ledelse med et fokus på fagutvikling. Dette vil styrke oss faglig og det vil bidra til en bedre representasjonen på rusfeltet, sier daglig leder Kenneth Arctander Johansen.

Oslo kommune støtter rusreformen.

I dag vedtok bystyret i Oslo en høringsuttalelse som støtter Rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering. Det var et bredt flertall som støttet forslaget. Kun Kristelig Folkeparti gikk imot. Utvalget har foreslått en modell der man ikke viderefører straffelignende sanksjoner for mindre mengder rusmidler til eget bruk, men heller tilbyr kartlegging, hjelp, oppfølging og behandling.

Vi mener dette vedtaket er historisk. Det er dessuten et viktig signal til Arbeiderpartiet på Stortinget at Oslo AP støtter reformen.

Se daglig leder i RIO, Kenneth Arctander, takke bystyret i denne videoen:

RIO ønsker å takke Oslo kommune for å støtte rusreformen. Bystyret i Oslo (minus Kristelig Folkeparti) vedtok i dag en høringsuttalelse til støtte for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler. Vi er glade for at hovedstaden i Norge står godt plantet på rett side av historien. Se daglig leder, Kenneth Arctander Johansen sin uttalelse i denne videoen.

Posted by RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet on Wednesday, 22 April 2020

Asbjørn Larsen blir nestleder i RIO

Fra 1. mai blir Asbjørn R. Larsen nestleder for RIO. Larsen har jobbet i RIO siden 2006. Han har bygd opp og drevet Kafe X i en årrekke og har de senere årene bidratt til å bygge opp RIO i Nord-Norge.

Larsen har vært en viktig nøkkelperson i RIO i mange år og vi er glade for at han påtar seg dette viktige ansvaret.

RIO reagerer på kutt til brukerorganisasjonen MARBORG

Vi er kjent med at brukerorganisasjonen MARBORG har blitt kuttet med to tredjedeler av driftstilskuddet sitt fra Helsedirektoratet. Dette er dramatisk.

RIO har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med MARBORG i Nord-Norge og vi vet hvor viktige de er for å ivareta brukermedvirkningen i nord. MARBORG og RIO er de eneste brukerorganisasjonene i nord og bidrar med viktig brukerrepresentasjon i regionen. MARBORG bidrar også i nasjonalt brukermedvirkningsarbeid. De har blant annet deltatt i revidering av retningslinjer for LAR og i det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget. Et slikt alvorlig kutt vil sette MARBORG femten år tilbake i tid og vil være et stort tap for rusvhengige i nord og i Norge ellers.

Vi er kjent med at andre viktige organisasjoner også har mistet eller fått redusert sine tilskudd fra Helsedirektoratet og er bekymret for at sivilsamfunnet svekkes og meningsmangfoldet forsvinner. Derfor ber vi nå helseministeren om å gå igjennom tildelingene og sikre forsvarlig drift for viktige organisasjoner for brukerne på feltet.

Eva Pay blir assisterende regionsansvarlig i sør-øst

Eva Pay tiltrer stillingen som assisterende regionsansvarlig for sør-øst Norge 1. mai 2020.

Pay har vært tidligere ansatt i RIO, har vært styremedlem og har innehatt flere verv tidligere for RIO. Hun er sosionom og studerer for tiden en mastergrad i sosialt arbeid.