Selvhjelpsstiftelsen legges ned?

Helsedirektoratet har valgt å kutte all støtte til Selvhjelpsstiften i Tromsø uten forvarsel, en stiftelse som når over 100 brukere og pårørende, og som også har et stort Fokus på familiene til rusavhengige. Et tilbud brukerne de ikke får andre steder.

Stiftelsen har hovedsakelig vært finansiert av Helsedirektoratet siden den ble stiftet i 2007, og har i hele denne tiden gitt et tilbud til familier, pårørende og brukere i og rundt Tromsø.

Det var pr. januar 2020 70 pårørende og 30 brukere som mottok polikliniske tilbud fra Selvhjelpsstiftelsen. I tillegg til det polikliniske tilbudet, har de også et eget foreldreprogram, et program som er der for rusavhengige med barn.

“At pårørende, brukere og familier mister et tilbud som har vist seg å ha stor nytteverdi fra sommeren av er en tragedie, ikke bare for de det gjelder men også for Tromsø og Nord-Norge”, sier regionsansvarlig for Nord-Norge og nestleder i RIO, Asbjørn Larsen.

“Noe må gjøres og RIO ber rette instanser kjenner sin besøkelsestid og redde dette tilbudet som hjelper så mange Familier”.

Politisk ledelse bør gjennomgå Helsedirektoratets tildelinger

Vi stiller oss spørrende til flere av Helsedirektoratets vurderinger ved tildeling av driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner for 2020.

Foreningen for Human Narkotikapolitikk (FHN) er en viktig organisasjon som jobber særlig rettet mot belastede miljøer i byene. De setter agendaen i viktige spørsmål om avkriminalisering, legalisering og skadereduksjon og mottok 1,9 millioner kroner. FHN ble etablert i 2006 .

MARBORG som ble stiftet i 2004 mottok 2 millioner, og ble kuttet med 1 million. De er en viktig organisasjon i Nord-Norge der det er stort behov for mer brukerrepresentasjon. Vi har tidligere kritisert Helsedirektoratet for dette kuttet som betyr at dyktige brukerrepresentanter mister jobbene sine.

Normal Norge som organiserer personer som bruker cannabis fikk redusert sitt driftstilskudd med to tredjedeler: fra 600 000 til 200 000. Organisasjonen bidrar til arrangementer og politisk debatt for en brukergruppe som i liten grad representeres av de øvrige organisasjonene.

Det nytter KRAFT bruker- og pårørendeorganisasjon organiserer kristne brukere. De har ca. 300 medlemmer og kunne vise til mye aktivitet i 2019 for kun 200 000 kroner. De fikk i årets tildeling ingenting.

Samtidig mottok nystiftede organisasjoner som ikke har medlemmer eller kan vise til aktivitet eller ansatte, mye større tilskudd enn brukerorganisasjonene vi har listet opp her som har vært på feltet i en årrekke.

Organisasjonene trenger forutsigbarhet og åpenhet rundt prosessen med tildelinger. RIO har en forsvarlig drift, men kan ikke stå og se på hvordan de andre organisasjonene nå behandles.

Bente Røstad blir fagansvarlig i RIO

Vi er glade for å kunne informere om at Bente Karlsen Røstad blir fagansvarlig for RIO fra 01. mai. Røstad har vært en betrodd medarbeider i RIO i ni år.

Gjennom syv år bygget hun opp og drev et veldig godt ettervernstilbud på Sørlandet, Rio Restart. Der bidro hun sammen med de andre ansatte og frivillige i prosjektet til at mange mennesker fikk bedre liv etter avsluttet behandling eller fengselsopphold. 

I 2013 ble hun nominert til Tara-prisen for årets modigste kvinne. Av datteren sin. Hun fikk 3. Plassen. I 2017 kalte Fædrelandsvennen henne for Venneslas modigste kvinne da hun kjempet mot motstanden mot etableringen av tilpassede boliger for personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Røstad har også deltatt i TV-serien ‘Forført av spriten’ som bidro til å skape åpenhet rundt og fjerne stigma forbundet med kvinner og alkoholproblemer.

-RIO har med denne ansettelsen en mer variert og progressiv ledelse med et fokus på fagutvikling. Dette vil styrke oss faglig og det vil bidra til en bedre representasjonen på rusfeltet, sier daglig leder Kenneth Arctander Johansen.

Oslo kommune støtter rusreformen.

I dag vedtok bystyret i Oslo en høringsuttalelse som støtter Rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering. Det var et bredt flertall som støttet forslaget. Kun Kristelig Folkeparti gikk imot. Utvalget har foreslått en modell der man ikke viderefører straffelignende sanksjoner for mindre mengder rusmidler til eget bruk, men heller tilbyr kartlegging, hjelp, oppfølging og behandling.

Vi mener dette vedtaket er historisk. Det er dessuten et viktig signal til Arbeiderpartiet på Stortinget at Oslo AP støtter reformen.

Se daglig leder i RIO, Kenneth Arctander, takke bystyret i denne videoen:

RIO ønsker å takke Oslo kommune for å støtte rusreformen. Bystyret i Oslo (minus Kristelig Folkeparti) vedtok i dag en høringsuttalelse til støtte for avkriminalisering av bruk og besittelse av illegale rusmidler. Vi er glade for at hovedstaden i Norge står godt plantet på rett side av historien. Se daglig leder, Kenneth Arctander Johansen sin uttalelse i denne videoen.

Publisert av RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet Onsdag 22. april 2020

Asbjørn Larsen blir nestleder i RIO

Fra 1. mai blir Asbjørn R. Larsen nestleder for RIO. Larsen har jobbet i RIO siden 2006. Han har bygd opp og drevet Kafe X i en årrekke og har de senere årene bidratt til å bygge opp RIO i Nord-Norge.

Larsen har vært en viktig nøkkelperson i RIO i mange år og vi er glade for at han påtar seg dette viktige ansvaret.

RIO reagerer på kutt til brukerorganisasjonen MARBORG

Vi er kjent med at brukerorganisasjonen MARBORG har blitt kuttet med to tredjedeler av driftstilskuddet sitt fra Helsedirektoratet. Dette er dramatisk.

RIO har gjennom mange år hatt et tett samarbeid med MARBORG i Nord-Norge og vi vet hvor viktige de er for å ivareta brukermedvirkningen i nord. MARBORG og RIO er de eneste brukerorganisasjonene i nord og bidrar med viktig brukerrepresentasjon i regionen. MARBORG bidrar også i nasjonalt brukermedvirkningsarbeid. De har blant annet deltatt i revidering av retningslinjer for LAR og i det regjeringsoppnevnte Rusreformutvalget. Et slikt alvorlig kutt vil sette MARBORG femten år tilbake i tid og vil være et stort tap for rusvhengige i nord og i Norge ellers.

Vi er kjent med at andre viktige organisasjoner også har mistet eller fått redusert sine tilskudd fra Helsedirektoratet og er bekymret for at sivilsamfunnet svekkes og meningsmangfoldet forsvinner. Derfor ber vi nå helseministeren om å gå igjennom tildelingene og sikre forsvarlig drift for viktige organisasjoner for brukerne på feltet.

Eva Pay blir assisterende regionsansvarlig i sør-øst

Eva Pay tiltrer stillingen som assisterende regionsansvarlig for sør-øst Norge 1. mai 2020.

Pay har vært tidligere ansatt i RIO, har vært styremedlem og har innehatt flere verv tidligere for RIO. Hun er sosionom og studerer for tiden en mastergrad i sosialt arbeid.

Fredrik Nilsson blir regionsansvarlig i sør-øst

Nilsson har vært frivillig for RIO lenge, og sittet i RIO sitt styre. Han vil ha ansvar for koordinering av brukerrepresentasjon i regionen, og kommunikasjon med samarbeidspartnere.

Vi er glade for å ha Nilsson med på laget. Han kontaktes på fredrik.nilsson@rio.no og 48346195.

Les RIOs årsrapport for 2019

Les årsrapporten vår her.

Blant flere ting vi har gjort har vi vært synlige forkjempere for regjeringens varslede rusreform og bidratt til at Stortinget har anmodet regjeringen om innføre integrerte ettervern for alle ruspasienter. Vi har fullført og avviklet ettervernstilbudet vårt RIO ReStart på en god måte etter syv års drift som prosjekt, og vi har videreført vårt norsk-russiske samarbeidsprosjekt om å utvikle brukermedvirkning i russiske rusinstitusjoner. Videre har vi arrangert RIO-debatten vår og høst, vi har videreført RIO Gatenær i Oslo og gjennomført Idrett mot rus slik vi pleier med flere idrettsarrangement. Vi har også deltatt på FNs narkotikakommisjon i Wien og arrangert et seminar der for flere medlemsland om media og stigma.

I 2019 har vi dessuten også jobbet mye med organisasjonsbygging som har ført til at vi fra februar 2020 har nye vedtekter som blant annet sier at vi er en medlemsorganisasjon, vi har meldt oss inn i Virke, og vedtatt en politisk plattform.

Det har vært et lederskifte der tidligere daglig leder, Jon Storaas, gikk av mens Tommy Husebye fra KoRus Øst fungerte som daglig leder i en periode frem til RIO ansatte Kenneth Arctander fra januar 2020.

Vi ønsker å rette en stort takk til alle som har bidratt til RIO i 2019, frivillige, ansatte, støttespillere, tilskuddsgivere og samarbeidspartnere.

RIO-konferanse i Brønnøysund

Konferansen startet med at Nilsen presenterte varaordfører Tore Tveråmo som åpnet konferansen. Han snakket om å skape åpenhet om rus og hvor viktig det er at ta vare på hverandre, se hverandre og bry oss om hverandre. Han avsluttet med å si at “før vi kan si at RIO-konferansen er åpnet, så vil jeg gjerne ha frem primus motor Ija, Jeg vil si til deg at Brønnøy kommune er glad for ditt engasjement i denne saken, du har gjennom din væremåte og smittende engasjement allerede oppnådd mye. Uten deg hadde ikke konferansen i dag vært mulig.”.

Første innleder var psykologspesialist og styremedlem i RIO, Kari Lossius. Hun snakket om det om å være et menneske, når er vi ok mennesker? Rusbrukere er mye mer enn bare rusbrukere, de er også mennesker med følelser. Hun snakket om traumer og om det å føle seg liten. Når man føler seg liten og alene trenger man ikke råd og veiledning, men at noen spør hva du trenger. 

Neste innleder var Dagny Adriaenssen Johannessen, doktorgradsstipendiat for Blå Kors Øst, som snakket om stigma og ettervern.

Johannessen tok oss med inn i forskningsprosjektet sitt. Hun fremhevet at man er i en sårbar fase når man kommer ut fra behandling og tjenesteapparatet er ofte ikke tilpasset til de som trenger det. Hun snakket også hvordan stigma bidrar til at rusavhengige havner på utsiden av fellesskapet, og at vi opplever negative holdninger fra andre, samt at troverdigheten til personer svekkes når de assosieres med rus. Videre informerte hun om rusreformen, og gjorde avklaringer på hva som skiller avkriminalisering fra legalisering, og at reaksjonene med rusreformen ikke er tenkt å bli bøter, fengsel eller oppføring i strafferegisteret. 

Etter lunsj var det tid for at Asbjørn Larsen og Kitt-Anne Hansen sitt innlegg om tilbud til rusavhengige. Larsen snakket om Kafe X i Tromsø og Kitt-Anne om Kafe Ovenpå i Bodø, to kafeer som drives av rusavhengige såkalt brukerstyrte tilbud. Larsen foreslo at Ija Nilsen kunne åpne et tilsvarende tilbud i Brønnøysund.

Deretter informerte Line Tholstrup, fra Brønnøy kommune, om kommunen sitt arbeid med ruspolitisk handlingsplan. 

Endre Martinsen fra Voksenpsykiatrien i Brønnøysund snakket om jobben sin på VOP, han sier også at de merker økning i bruk av hasj, alkohol og medikamenter, men minskning i  bruk av amfetamin. Han sier også han er redd for Fentanyl dersom det kommer til byen.

Espen Berg Olsen fra Politiet, fortalte hvordan de ofte får kjeft fra folk de har å gjøre med. Politiet jobber mye forebyggende og er ofte ute på skoler og slikt. De mener at rusreformen vil fjerne muligheter for å ransake telefoner/pc og dermed fjerne mulighet å komme til de som er høyere opp i hierarkiet i rusmiljøet. 

Til slutt hade vi en paneldebatt der politiet, NAV, RIO , RIO og VOP var representert.

Panelet diskuterte blant annet ettervern, hva som trengs og hva som mangler. Det ble veldig forskjellig svar fra ulike instanser, men alle var enige om at botilbudet må bedres, at det burde åpnes tilbud på kveldstid og i helger da den tiden ofte blir lang når man er rusavhengig eller sliter på andre måter. Nilsen mente at politikere må komme på banen og slutte tenke penger og heller se mennesket bak avhengigheten.