En ny paraplyorganisasjon på rusfeltet samler progressive ruspolitiske organisasjoner som støtter rusreformen

Som følge av et demokratisk underskudd på rusfeltet skal Preventio samle organisasjoner som jobber for kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende løsninger innen forebygging, behandling og rehabilitering på rusfeltet.

Den 12. november ble den nye ruspolitiske paraplyorganisasjonen Preventio stiftet. Preventio skal fremme kunnskapsbaserte, inkluderende og ikke-stigmatiserende politiske løsninger. Organisasjonen skal legge til rette for nyutviking og styrke menneskerettighetenes stilling i ruspolitiske spørsmål.

Interimstyreleder i den nye organisasjonen er Kenneth Arctander Johansen som er daglig leder i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet. Nestleder er Jørn Kløvfjell Mjelva, styreleder i Psynapse og prosjektleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk.

Foruten RIO, har organisasjonen foreløpig åtte andre medlemmer: Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Marborg, Normal Norge, LEAP Scandinavia, Stiftelsen Rettferd, RUSken Recovery, Psynapse og Tryggere Ungdom. Det forventes at man vil få flere medlemmer i løpet av høsten.

Sitater

Kenneth Arctander Johansen, RIO

Jeg har jobbet på rusfeltet lenge nå og opplever at vi lider av et demokratisk underskudd. Til tross for at det er vanlig å ha et progressivt syn på rusfeltet nå, er det de konservative organisasjonene fra sivilsamfunnet som mottar større tildelinger og som har nødvendig administrativ og økonomisk støtte. Jeg mener det er et klart behov for et samarbeidsorgan som jobber for interessene til de progressive organisasjonene. Dette behovet skal Preventio møte. 

Vidar Sten Hårvik, Marborg

Det er på tide at vi får en paraplyorganisasjon som også organisasjoner uten fokus på straff og sanksjoner kan kjenne seg hjemme i.

Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere Ruspolitikk

Reaksjonære krefter vil kjempe hardt for å reversere rusreformen etter at den er gjennomført. Dersom de progressive organisasjonene på rusfeltet også står samlet under en paraply vil vi enklere forebygge nye forsøk på kriminalisering av brukere.

Vi kan ikke ha en situasjon der Norge reiser til FN for å presentere sin nye rusreform med en delegasjon bestående utelukkende av konservative organisasjoner som har kjempet mot reformen.

Tor Bernhard Slaathaug, Stiftelsen Rettferd for Taperne

Det er viktig med, og behov for, en paraplyorganisasjoner som aktivt jobber for menneskerettigheter i Norge. Stiftelsen Rettferd ønsker Preventio velkommen.

Maryam Noor, RUSken Recovery

Rusken Recovery er opptatt av å framme mennesker med rusavhengighet sine behov og være pådriver for en differensiell stemme på feltet. Det er et tydelig behov for å samle organisasjoner med et progressivt verdisyn som kan virke som meningsmotstandere til konservative krefter på feltet. For at utviklingen på rusfeltet i Norge skal gå i riktig retning er det svært verdifullt å ha et samarbeidsforum der også de progressive organisasjonene er representert. Sammen vil vi stå sterkere og kunne bidra til en bredere og mer demokratisk meningsutveksling på feltet.

Ester Nafstad, Normal Norge

Normal er en liten organisasjon, finansiert av Helsedirektoratet, med to deltidsansatte. Begrensede ressurser gjør oss sårbare, det vanskeliggjør også arbeidet med å nå frem og med å representere vår brukergruppe på en god nok måte. En paraplyorganisasjon er viktig for å skape kontinuitet og stabilitet for små organisasjoner som oss.

Normal har lenge vært en pådriver for å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk ruspolitikk, vi er derfor veldig glad for at Preventio har dette som ett av sine fokusområder. Vi håper, og tror, at dette i større grad vil løfte menneskerettsspørmål på agendaen og styrke brukernes grunnleggende rettigheter, samt bidra til å sette den enkeltes menneskeverd i fokus. Normal ser frem til et tettere samarbeid på tvers av de ulike organisasjonene.

Mikkel Ihle Tande, Tryggere Ungdom

Tryggere Ungdom er den eneste ungdomsforeningen på rusfeltet som ønsker å gå bort fra straff av barn og unge for rusbruk. Preventio vil sikre oss solid støtte i arbeidet for å få til en endring av samfunnets tilnærming til forebygging av rusbruk blant barn og unge. At det blir en forskyvning i maktbalansen på dette feltet, er langt på overtid.

Alle ungdommer har behov for tillit og omsorg. Vi har lenge gått bakvendt inn i fremtiden ved å møte dem som bruker illegale rusmidler, med tvang og utstøtelse. Problemene som førte til problematisk rusbruk i første omgang, forsterkes ofte av slike virkemidler. Det er på tide å skape et samfunn som inkluderer alle.

Jørn Kløvfjell Mjelva, Psynapse

Psynapse har lenge vært et prosjekt som har vært drevet frem av en håndfull ildsjeler, med et sterkt engasjement for å styrke menneskerettighetenes stilling i ruspolitikken. At vi nå er en del av en paraplyorganisasjon som deler vårt fokus på menneskerettighetene, vil gjøre det lettere for oss å bidra med våre perspektiver inn i den politiske debatten.

Bård Dyrdal, Leap Scandinavia

For oss i LEAP Scandinavia er det helt avgjørende å komme inn i en paraply med andre organisasjoner vi kan støtte oss på. Vi gjør alt vårt arbeid på frivillig basis og mottar ingen offentlig støtte. Vi håper Preventio på sikt vil være i stand til å bistå relativt nyetablerte organisasjoner med administrativ støtte.

Det norske stortinget

Regjeringen velger å overse stortingsvedtak om ettervern for rusavhengige

Se vårt høringssvar på statsbudsjettet 2021 for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi reagerer på at regjeringen velger å overse stortingets vedtak om å bygge ut ettervern for rusavhengige.

Les vårt høringssvar her:

Høringssvar statsbudsjett HOK muntlig
Det norske stortinget

Situasjonen til innsatte rusavhengige er et menneskerettsproblem

Her kan dere se RIO sitt høringssvar for justiskomiteen på statsbudsjettet for 2021. Vi mener underfinansieringen av straffedømte rusavhengige er et menneskerettsproblem og krever rusbehandling til alle innsatte med behandlingsbehov.

Les høringen her:

Høringssvar statsbudsjett JK muntlig

Politiets rolle på rusfeltet med Bård Dyrdal i RIO-podden

I episode 3 av RIO-podden møter vi Bård Dyrdal som er leder i LEAP Scandinavia og diskuterer politiets rolle i narkotikapolitikken.

Dyrdal har lenge vært en modig – ensom- stemme i politiet der han kjemper for endringer i ruspolitikken og kritiserer politiets egen praksis.

Sett av en og en halv time til å hør denne spennende episoden der Dyrdal og daglig leder i RIO, Kenneth Arctander, diskuterer URO, diskriminering, Norsk Narkotikapolitiforening, Jan Bøhler sin tro på straff i Groruddalen og hvor skummelt det er når målet helliger middelet i narkotikapolitikken.

LEAP Scandinavia er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte (politiet, tollvesenet, kriminalomsorgen, påtalemyndigheten og andre) som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig, eller negativ effekt. De ønsker å jobbe for en evidensbasert rushåndtering med et grunnpremiss om at statens voldsmonopol ikke skal systematisk rettes mot de svakeste i samfunnet.

Minoriteter og diskriminering på rusfeltet med Mohammed Hersi

I episode 2 av RIO-podden møter dere Mohammed Hersi. Hersi har i en lengre periode vært med i RIO og etablerte i oktober 2019 Minoritetenes Interesseorganisasjon (MIO) hvor han i dag er styremedlem.

Hersi kom alene til Norge som fjortenåring for 30 år siden og er godt kjent med utfordringene minoriteter i Norge har på rusfeltet. Ofte har disse menneskene han er talsperson for traumer og psykiske problemer.

Språkutfordringer og en diskriminerende narkotikapolitikk og et helsevesen uten tilstrekkelig minoritetskunnskap, skaper vanskelige situasjoner for disse menneskene.

Erfaringskonsulent – nettverkssamling i Bodø

Brukerorganisasjonene RIO og MARBORG var for 4. året på rad sammen med Fylkesmannen i Nordland og NAPHA med å arrangere samling for erfaringskonsulenter i Nord-Norge. RIO og MARBORG bidro til å gjøre brukerstemmen sentral i samlingene.

Det som startet som en samling fore erfaringskonsulenter fra kommunene i Nordland, har nå blitt en samling for erfaringskonsulenter fra hele Nord-Norge. En viktig samling for en relativt ny yrkesgruppe som skal finne sin plass. Erfaringskonsulentsatsningen er noe som har etablert seg i kommuner og sykehus over hele landet.

Samlingen hadde i år 32 deltakere, som var erfaringskonsulenter og deres ledere, brukerorganisasjoner, NAPHA og Fylkesmannen i Nordland. Både kommunale erfaringskonsulenter og erfaringskonsulenter fra spesialisthelsetjenesten deltok.

Dialog og gjensidig erfaringsutveksling om temaer som opptar denne nye yrkesgruppen og deres samarbeidspartnere ble berørt.

Disse temaene var:

  • Hvordan oppleves det å få en erfaringskonsulent inn i teamet?
  • Hvordan tenker vi som erfaringskonsulenter at det ser ut fra den andre sida?
  • Min identitet som erfaringskonsulent.
  • Hva er erfaringskompetanse?
  • Rammevilkår, utfordringer og muligheter i jobben som erfaringskonsulent.
  • Hvordan være en god leder, også for erfaringskonsulentene?

Tilbakemeldinger vi tok med oss ut av konferansen var:  store ulikhet i lønnsvilkår, viktigheten med god forankring i ledelsen samt bli tatt godt imot på arbeidsplassen. At de ansatte er klar over rollen og kompetansen erfaringskonsulenten har. Viktigheten av gode stillingsbeskrivelser. At erfaringskonsulenter og de andre ansatte er likestilte i arbeidshverdagen. Videre, så burde det være et krav til kommunene om at de må ha erfaringskonsulenter på lik linje med kommunepsykolog. Det er like vanskelig å forklare hva en erfaringskonsulent er som for eksempel for en sosionom å på en enkel måte forklare hva en sosionom er.

Dette var dessuten første året SANKS – samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus, stilte med deltakere. Noe som var både kjærkommet og nyttig. Her fikk vi alle lære litt om kulturelle forskjeller. Erfaringskonsulent på samisk er Ofelaš som betyr en veiviser og brobygger.

Filosof Dag Erik Hagerup, Asbjørn Larsen fra RIO og Vidar Hårvik fra MARBORG, ledet gruppen gjennom dagene noe som ga en fin mix av kunnskaper, og som viser at brukerstemmen er med på alvor. Og med Gretha Evensen fra NAPHA samt Sita Grepp fra Fylkesmannsembete om bord i både planlegging og gjennomføringen, fikk vi en samling akkurat så tverrfaglig som den bør være.

-En perfekt mix av historier om de rusavhengige, pårørende perspektivet og musikk

Forestillingen «Hekta – Hvorfor meg» høstet mange lovord fra publikum etter premieren i Haugesund. I forestillingen har kreatør og artist Eivind Jul invitert med seg tre tidligere
rusmisbrukere i sofaen for å prøve å forstå hvorfor noen velger et liv i rus. Du får blant annet høre om hvordan man evner å svikte alle som er glade i en Hvordan hverdagen
som rusavhengig er og veien tilbake. Hekta er en forestilling utenom det vanlige. Det er konsert, det er foredrag – det er opplæring.

Fra forestillingen. Foto: Hanne Cathrine Fagerland.

På scenen møter du vår egen Karl Olaf Sundfør, som har 37 års erfaring fra rusen. Eigil Karlsen er fra Stavanger, og falt utpå igjen etter 20 års normalt familieliv. Jostein Jensen, med sine 43 år i rusmiljøet i Haugesund – har blitt som en bestefar for mange i miljøet. Alle de tre jobber nå aktivt for å bedre rusomsorgen. Gjennom «Hekta – Hvorfor meg» ønsker de
å bidra til at pårørende får innblikk i en rusmisbrukers tankesett og levemåte – samt hvordan pårørende kan bidra.

Karl Olaf jobber i dag i RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet og sitter i brukerutvalget til Helse Vest samt  sentralstyret til Mental Helse. Han har også gitt ut sin historie i bokform.

Advokatfirma inngår samarbeid med RIO om å hjelpe rusavhengige

Det ble inngått en enighet mellom daglig leder i RIO, Kenneth Arctander og Advokatfullmektig Linn Firdaous Nikkerud ved advokatfirmaet Auxillium om et samarbeid for å lage et lavterskeltilbud for å sikre rettshjelp til personer med rusproblemer.

Flere med rusproblemer møter juridiske utfordringer. Vi mener det er nyttig å raskt få kontakt med noen med juridisk kompetanse. Man kan få avklart viktige spørsmål, vite hvilke rettigheter man har og få videre hjelp.

Ta kontakt med oss eller direkte med Nikkerud på:

E-post: linn@auxi.no
Mobil: +47 99093938

Minority Report: RIO-debatten høst om minoriteter på rusfeltet

Minoriteter er for lite representert i brukerorganisasjonene og debatten på rusfeltet. Økt minoritetsrepresentasjon og minoritetsperspektiv på rusfeltet vil bidra til bedre forståelse, bedre tjenester og en mer rettferdig ruspolitikk.

RIO inviterer derfor til et fysisk og digitalt arrangement. Meld deg på Facebook her.

Det blir faglige innlegg og politisk debatt om viktige spørsmål knyttet til minoriteter på rusfeltet.

Som vanlig vil det være en faglig del med korte innlegg etterfulgt av et politikerpanel.

Lenke til stream kommer!

Konferansier: Daglig leder i RIO Kenneth Arctander Johansen, og RIO-ansatt Mickael Jacques Sommerseth

Åpning av RIO-debatten: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Maria Jahrmann Bjerke

Introduksjon til tema ved Mohammed Hersi.

Innledere

Moses Degeybe Kuvoame PhD, førsteemanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, medlem av Rusreformutvalget og Levekårsutvalget. Kuvoame har lang fartstid fra Uteseksjonen i Oslo, er president i Centre for African Mental Health and Competence (CampCom) og har forsket på minoritetsungdom i åpne rusmiljøer i Oslo.

Bård Dyrdal, politioverbetjent Oslo Politidistrikt og styremedlem i Law Enforcement Action Partnership (LEAP) Scandinavia. LEAP er en forening i et internasjonalt nettverk av nåværende og tidligere justisansatte som ønsker nye løsninger på problemer der straffebaserte politiløsninger har vist seg å ha dårlig eller negativ effekt. Dyrdal har markert seg i debatten om rusreform og kritisert politiet for en usosial tilnærming som rammer ungdom fra utsatte bydeler i Oslo hardere enn andre.

Espen Freng, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, er Cand Polit i sosialantropologi. Freng har arbediet med migrasjon, psykisk helse og rus siden 2005.

Maruwa Kerella Ibrahim, prosjektleder for Skeiv Verden, har en Master of Science i vold, konflikt og utviklingstudier fra SOAS University of London og en bachelor i Midtøsten-studier fra Universitetet i Oslo. Ibrahim er opptatt av skeive minoriteters utfordringer på rusfeltet.

Paneldebatt

Arbeiderpartiet: Mansoor Hussain
SV: Sheida Sangtarash
Høyre: James Stove Lorentzen
Venstre: Carl-Erik Grimstad
Rødt: Sofia Rana
KrF: Espen Andreas Hasle

Nytt viktig innlegg om rusreform for ungdom

Se innlegget til Kenneth Arctander på Gatenær 2020, der han forteller om at rusreformutvalgets forslag og hvorfor reformen er viktig for ungdom.